);

April 2020

2/4 – Palm- of Passiezondag (A)


Evangelie (Palmwijding) Matteüs 21,1-11

Gezegend die komt in de naam van de Heer.

1ste lezing: Jesaja 50,4-7
Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie Mij smaadden maar Ik weet dat Ik niet te schande zal worden.

2de lezing: Filippenzen 2,6-11
Christus heeft zich vernederd, daarom heeft God Hem hoog verheven.

Evangelie: Matteüs 26,14-27,66
Het lijden van onze Heer Jezus Christus.

 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
 • Eucharistie om 10.30 u met palmwijding en- processie (in de Boerenkrijgschuur)
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

6/4 – Witte Donderdag

1ste lezing:  Exodus 12,1-8.11-14
De instelling van het Joodse paasmaal.

2de lezing: 1 Korintiërs 11,23-26
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt verkondigt gij de dood des Heren.

Evangelie: Johannes 13,1-15
Hij gaf een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
 • Eucharistie om 17.30 u met voetwassing.
 • Mogelijkheid tot aanbidding van het Allerheiligste tot 21.00 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

7/4 – Goede Vrijdag

1ste lezing:  Jesaja 52,13-53,12
Hij werd mishandeld om onze misdaden.

2de lezing: Hebreeën 4,14-16;5,7-9
Hij heeft gehoorzaamheid geleerd en is voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil.

Evangelie: Johannes 18,1-19,42
Het lijden van onze Heer Jezus Christus

 • Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
 • Viering om 14.45 u met kruishulde
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

8/4 – Stille Zaterdag (Paaswake) (A)

1ste lezing:  Genesis 1,1-2,2
Het scheppingsverhaal.

2de lezing: Exodus 14,15-15,1
De Israëlieten gingen over de droge zeebodem de zee door.

3de lezing: Ezechiël 36,16-17a.18-28
Ik zal zuiver water over u sprenkelen en Ik zal u een nieuw hart geven.

4de lezing: Romeinen 6,3-11
Christus, eenmaal van de dood verrezen sterft niet meer.

Evangelie: Matteüs 28,1-10
Waarom zoekt Gij de levende onder de doden? – Nederlandse gezangen

 • Paasvigilie om 21.00 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

9/4 – Pasen – Verrijzenis van de Heer (A)

1ste lezing:  Handelingen 10,34a.37-43
Wij hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de doden was opgestaan.

2de lezing: Kolossenzen 3,1-4
Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.
OF:
1 Korintiërs 5,6b-8
Doet het zuurdeeg weg om vers deeg te worden.

Evangelie: Johannes 20,1-9
Hij moest namelijk uit de doden opstaan.

 • Gregoriaanse gezangen.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

Van paaszondag 9 april tot en met tweede paaszondag 16 april zijn er elke avond om 17.30 u plechtige paasvespers met Gregoriaanse gezangen.
Deze vespers behoren tot de eigen premonstratenzerritus en wordt dus enkel op deze wijze gevierd in de norbertijnenabdijen. 

10/4 – Tweede paasdag

1ste lezing: Handelingen 2,14.22-32
Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen.

Evangelie: Matteüs 28,8-15
Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u.

16/4 – 2de zondag van Pasen (A)

1ste lezing: Handelingen 2,42-47
Allen die het geloof hadden aangenomen waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk.

2de lezing: 1 Petrus 1,3-9
Hij deed ons herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.

Evangelie: Johannes 20,19-31
Na acht dagen kwam Jezus.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden
 • Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

23/4 – 3de zondag van Pasen (A)

1ste lezing: Handelingen 2,14.22-28
Het was onmogelijk, dat Hij door het dodenrijk werd vastgehouden.

2de lezing: 1 Petrus 1,17-21
Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek.

Evangelie: Lucas 24,13-35
Zij herkenden Hem aan het breken van het brood.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Viering om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Deze zondag wordt er een homilie gehouden

25/4 – H. Marcus Evangelist (feest)

1ste lezing:  1 Petrus 5,5b-14
U groet mijn zoon Marcus

Evangelie: Marcus 16,15-20
Verkondigt het evangelie aan heel de schepping.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 11.30 u.

30/4 – 4de zondag van Pasen (A)

1ste lezing:  Handelingen 2,14a.36-41
God heeft Hem tot Heer en Christus gemaakt.

2de lezing: 1 Petrus 2,20b-25
Gij zijt bekeerd tot de herder van uw zielen.

Evangelie: Johannes 10,1-10
Ik ben de deur van de schapen.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden