);

April 2022

3/4 – 5de zondag in de veertigdagentijd (C)

1ste lezing:  Jesaja 43,16-21
Zie ik onderneem iets nieuws en Ik zal mijn volk te drinken geven.

2de lezing: Filippenzen 3,8-14
Om Christus heb ik alles prijsgegeven, meer op Hem lijkend in zijn sterven.

Evangelie: Johannes 8,1-11
Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • Vandaag wordt geen homilie gehouden

10/4 – Palm- en passiezondag (C)

Evangelie Palmwijding: Lucas 19,28-40
Gezegend die komt in de naam van de Heer.

1ste lezing: Jesaja 50,4-7
Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie Mij smaadden maar Ik weet dat Ik niet te schande zal worden.

2de lezing: Filippenzen 2,6-11
Christus heeft zich vernederd, daarom heeft God Hem hoog verheven.

Evangelie: Lucas 22,14-23,56
Het lijden van onze Heer Jezus Christus.

 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
 • Om 10.30 u met palmzegening en- processie (in de Boerenkrijgschuur), gevolgd door de eucharistie in de abdijkerk
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

14/4 – Witte Donderdag

1ste lezing:  Exodus 12,1-8.11-14
De instelling van het Joodse paasmaal.

2de lezing: 1 Korintiërs 11,23-26
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt verkondigt gij de dood des Heren.

Evangelie: Johannes 13,1-15
Hij gaf een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
 • Eucharistie om 17.30 u met voetwassing.
 • Mogelijkheid tot aanbidding van het Allerheiligste tot 21.00 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

15/4 – Goede Vrijdag

1ste lezing:  Jesaja 52,13-53,12
Hij werd mishandeld om onze misdaden.

2de lezing: Hebreeën 4,14-16;5,7-9
Hij heeft gehoorzaamheid geleerd en is voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil.

Evangelie: Johannes 18,1-19,42
Het lijden van onze Heer Jezus Christus

 • Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
 • Viering om 14.45 u met kruishulde
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

16/4 – Stille Zaterdag (Paaswake) (C)

1ste lezing:  Genesis 1,1-2,2
Het scheppingsverhaal.

2de lezing: Exodus 14,15-15,1
De Israëlieten gingen over de droge zeebodem de zee door.

3de lezing: Ezechiël 36,16-17a.18-28
Ik zal zuiver water over u sprenkelen en Ik zal u een nieuw hart geven.

4de lezing: Romeinen 6,3-11
Christus, eenmaal van de dood verrezen sterft niet meer.

Evangelie: Lucas 24,1-12
Waarom zoekt gij de levende onder de doden?

 • Nederlandse gezangen
 • Paasvigilie om 21.00 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

17/4 – Pasen – Verrijzenis van de Heer

1ste lezing:  Handelingen 10,34a.37-43
Wij hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de doden was opgestaan.

2de lezing: Kolossenzen 3,1-4
Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.
OF:
1 Korintiërs 5,6b-8
Doet het zuurdeeg weg om vers deeg te worden.

Evangelie: Johannes 20,1-9
Hij moest namelijk uit de doden opstaan.

 • Gregoriaanse gezangen.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

Van paaszondag 17 april tot en met tweede paaszondag 24 april zijn er elke avond om 17.30 u plechtige paasvespers met Gregoriaanse gezangen.
Deze vespers behoren tot de eigen premonstratenzerritus en wordt dus enkel op deze wijze gevierd in de norbertijnenabdijen. 

24/4 – 2de zondag van Pasen (C)

1ste lezing:  Handelingen 5,12-16
Steeds meer mensen geloofden in de Heer.

2de lezing: Openbaring 1,9-11a.12-13.17-19
Ik ben het, de Eerste en de Laatste.

Evangelie: Johannes 20,19-31
Na acht dagen kwam Jezus.

 • Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Vandaag wordt er geen homilie gehouden
 • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u.

25/4 – H. Marcus Evangelist (feest)

1ste lezing:  1 Petrus 5,5b-14
U groet mijn zoon Marcus

Evangelie: Marcus 16,15-20
Verkondigt het evangelie aan heel de schepping.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 11.30 u.