);

November 2016

1/11 – Allerheiligen

Eerste lezing: Openbaring van Johannes 7,2-4.9-14
Ik zag een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen.

Tweede lezing: Eerste brief van Johannes 3,1-3
We zullen God zien zoals Hij is.

Evangelie: Matteüs 5,1-12a
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

2/11 – Allerzielen

Eerste lezing: meerkeuze

Tweede lezing: meerkeuze

Evangelie: meerkeuze

 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en Nederlandstalige gezangen
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

3/11 – 31ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Wijsheid 11,23-12.2
Gij ontfermt U over allen, omdat Gij houdt van alles wat bestaat.

Tweede lezing: 2 Tessalonicenzen 1,11-2.2
De naam van Christus zal in u verheerlijkt worden, en gij in Hem.

Evangelie: Lucas 19,1-10
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en rte redden wat verloren was.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

9/11 – Kerkwijding van Sint-Jan in Lateranen (Feest)

Eerste lezing: Exodus 47,1-2.8-9.12
Ik zag het water uit de tempel stromen.

Tweede lezing: 1 Korintiërs 3,9b-11.16-17
Gij zijt de tempel van God.

Evangelie: Johannes 2,13-22
Hij sprak over de tempel van zijn lichaam.

 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

10/11 – 32ste zondag door het jaar (C) – Bedevaartsdag Sint-Siardus

Eerste lezing: 2 Makkabeeën 7,1-2.9-14
De koning der wereld zal ons laten opstaan tot een eeuwig leven.

Tweede lezing: 2 Tessalonicenzen 2,16-3,5
Moge de Heer u sterken met alle goeds, in woord en daad.

Evangelie: Lucas 20,27-38
Hij is geen God van doden maar van levenden.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
 • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u13/11 – Alle heiligen van de norbertijnenorde (feest)

Eerste lezing: 2 Korintiërs 6,4-10
Zorg dat ge Gods genade niet tevergeefs ontvangt.

Evangelie: Matteüs 19,16-21
Alles prijsgegeven om de Heer te volgen.

 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

14/11 – H. Siardus, abt (feest)

Eerste lezing: 2 Korintiërs 9,6-11a
God houdt van een blijmoedige gever.

Tweede lezing: Lucas 12,32-34
Verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel.

 • Eucharistie om 11.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

17/11 – 33ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Maleachi 3,19-20a
Voor u gaat de zon van gerechtigheid op.

Tweede lezing: 2 Tessalonicenzen 3,7-122
Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.

Evangelie: Lucas 21,5-19
Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren30/11 – H. Andreas, apostel (feest)

Eerste lezing: Romeinen 10,9-18
Het geloof ontstaat door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.

Evangelie: Matteüs 4,18-22
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u