);

Januari 2021

Michel staat bovenaan in het midden (met bril)
Bij de priesterwijding, v.l.n.r.: fr. Alberic Van den Meerssche, fr. Wiro Spaas, fr. Herman Kerstens, fr. Michel Stalmans, fr. Ignace De Ruyter, fr. Karl Van Hove, fr. Herwig Winnepenninckx
Zobia 1962
Zobia 1962
Samenkomst van alle missionarissen met prelaat Noyens
Met prelaat Noyens en cfr. Lod Hermans in Zobia (1987)
Op de koffieplantage in Zobia
In Tongerlo, bij afscheid naar de missie (1997)
In de luchthaven van Zaventem bij een vertrek.
Met cfr. Raf Brughmans in Zobia
Zobia 2005

Vrijdag 21 januari 2021

De voorbije maanden werd er niet stilgezeten op de verschillende werven van de abdij. Sommige werden afgerond, andere werden opgestart.

Noordmuur
Sinds november vorig jaar werd de noordmuur, langs de buitenzijde, onderworpen aan een grondige onderhoudsbeurt. Dat verliep in 2 fasen en voor elk dossier werd een erfgoedpremie aangevraagd. De muren werden ontmost, loszittende bakstenen vervangen en voegwerk hersteld. De werken werden vorige week opgeleverd.

Tiendschuur
In december werd ook aan de noordmuur van de tiendschuur gewerkt. De cementvoegen werden er uitgehaald en vervangen door nieuwe kalkvoegen. Aan de zuidmuur van de schuur dienen onderaan uitgespoelde voegen weer hersteld te worden. De muren worden geïnjecteerd tegen opstijgend vocht. Binnenkort zullen ook deze werken worden afgerond. Ook dit dossier kreeg een erfgoedpremie.

Vlaams Torentje (kelders)
Een nieuwe werf werd opgestart aan de voet van het Vlaams Torentje, die ook in 2 fasen zal verlopen.
Onder en naast de toren liggen nog overwelfde kelders, een overblijfsel van de vroegere abdijgebouwen. Om instortingsgevaar te voorkomen en de kelders te conserveren voor de toekomst zullen ze gedempt worden met een (verwijderbare) materie worden opgevuld. Vooraleer dit kan gebeuren moet eerst hier en daar metselwerk worden aangevuld of verstevigd. Aan de in- en uitgang wordt de kelder met een muur afgesloten. Het keldergedeelte onder de toren blijft toegankelijk omwille van de technische voorzieningen en de vleermuizen die er hun verblijfplaats van hebben gemaakt.

16/2 – 6de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Jezus Sirach 15,15-20
Hijheeft niemand bevolen te zondigen
2de lezing:1 Korintiërs 2,6-10
Godheeft van alle eeuwigheid de wijsheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking
Evangelie:Matteüs 5,17-37
Gij hebt gehoord wat tot onze voorouders is gezegd, maar Ik zeg u.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

9/2 – 5de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Jesaja 58,7-10
Uw licht zal stralen als de dageraad.
2de lezing:1 Korintiërs 2,1-5
Ik verkondigde u het getuigenis van Christus en zijn kruis
Evangelie:Matteüs 5,13-16
Gij zijt het licht der wereld
– Gregoriaans  kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk

Zaterdag 28 november 2020

De abdij maakt zich klaar om de advent in te gaan, de voorbereiding op het Woord dat mens geworden is.

Zondag 1 november 2020 – Allerheiligen

HOMILIE VAN ABT JEROEN:

Broeders en zusters in de Heer Jezus,

In deze bijzondere tijd is uit zorg voor aller gezondheid het samenkomen van mensen minimaal afgemeten. Hoe minder contacten hoe meer kansen op herstel van de gezondheidsbalans voor allen.

Voor het aantal heiligen is er geen beperking. Wij mogen coronaveilig met hen omgaan. Hoe meer heiligen, hoe beter voor het Evangelie en de Kerk. Hoe meer heiligheid, gekwalificeerd door de zaligsprekingen en  door velen, door alle christenen gedragen, des temeer heil voor alle mensen en heel de mensheid.

Heiligen zijn niet te tellen, met 144.000 uit het boek van de Openbaring komen we, God zij dank, al lang niet toe.
Heiligen zijn betekenisvol aanwezig in alle tijden en generaties en op hun leeftijd staat geen vervaldatum van jong tot oud.

Heiligen, zaligen, eerbiedwaardigen, dienaren en dienaressen Gods, maken het samenleven van mensen goed en heilvol. Ze zijn de echte vrienden van God.
De Kerk kan van dat soort christenen nooit genoeg krijgen. De toeleg van hun leven is de levende uitleg en authentieke exegese van de Blijde Boodschap.

Ze hechten zich aan Jezus bij leven en bij sterven en zijn bedacht op het heil van hun tijdgenoten, zo gaat iedere tijd opnieuw Gods’ genade. Heiligen vinden hun identiteit niet zozeer in eigen diversiteit maar in gelijkvormigheid en in de eenheid met Christus. Zo verwerkelijken zij de rijkdom van het Evangelie en de volheid van Christus.

Sommigen hebben bij leven en in sterven moeten ervaren dat de wereld, christenen en Christus niet moeten en niet verstaan. ”De wereld begrijpt ons niet” zoals de Johannes schrijft.
Ze zijn de martelaren, de bloedgetuigen, de vervolgden. Ze hebben met heel hun leven van Christus getuigd. Ze hebben in vrijheid en uit liefde helder en ontwapend voor Christus bloedig getuigd. “Ze staan nu voor het Lam in witte gewaden en met palmtakken in de hand” zoals het visioen uit Apocalyps ons tekent.

De belijders zijn de vele mannen en vrouwen die in geloof en leven Christus op een bijzondere wijze hebben beleden. Heilige vaders en moeders, heilige vrouwen en heilige mannen, heilige jongeren ook, heilige priesters en bisschoppen en pausen…met velen laten zij Christus en het Evangelie en de Kerk op een aanstekelijke wijze en met uitdagende charisma aan ons zien.

Allerheiligen is als fruitkorf waar alle goede vruchten zijn bijeen gebracht. En ondanks de schroeiplekken van verhitting van de zon of schimmel van teveel regen in hun leven, zijn de heiligen in Gods barmhartigheid geworden tot eerste klasfruit. Wij vieren vandaag allen samen hun naamfeest.

Moge de Heer ons overvloedig zegenen met meer heiligen en meer heiligheid in ieder van ons en ons allen samen tot welzijn en heil van onze naasten.

Hou heilzaam contact met alle heiligen, er staat geen beperking op en hun nabij gezelschap is coronavrij. De Heer heeft ze allen gekroond met zijn gaven van Pasen tot ons heil en zaligheid.

Amen.

Donderdag 1 oktober 2020

Vandaag droegen wij zuster Alena Leontine Goossens naar haar laatste rustplaats op het abdijkerkhof waar ook haar overleden medezusters begraven zijn.

Homilie van abt Jeroen:

Broeders en zusters in de Heer Jezus. De evangeliepericope over de bruidsmeisjes geeft uitdrukking aan het actief wachten op de Bruidegom Christus in elk christelijk leven. En specifiek is de geëigende levenshouding voor elke Godgewijde om de Heer te verwachten, ten allen tijde, elk moment.De enige opdracht voor de bruidsmeisjes was om ten gepaste tijd, als de Bruidegom komt, voor licht te zorgen. Zoals ook aan elke christen ten allen tijde wordt gevraagd ‘licht in de wereld te zijn’. De dwaze meisjes lijken er met hun gedachten niet bij. Ze denken te lichtzinning op de spoedige komst van de Bruidegom. Het is niet de slaap die hen ten kwade wordt geduid, want ze slapen alle 10, maar dat ze niet zijn toegerust met extra olie en niet zijn voorbereid op het lange wachten. Weest waakzaam en voorbereid ten allen tijde.

Gezinsfoto vlak voor haar intrede.
Vlnr: broer Herman, zus Marie-Josée, moeder Johanna, vader Pierre,
zus Jeanne, Leontine, zus Maria Teresia

Leontine Goossens werd geboren te Huizingen op 30 augustus 1927 als oudste van vijf, drie zussen en één broer. Daags nadien werd zij gedoopt in de Sint-Janskerk aldaar. Zij was 30 jaar toen zij het moedig besluit nam om norbertines te worden. Zij kende de weg naar Neerpelt en Veerle, via haar tante, zuster Gertrudis Van Roy.

Op Lichtmis 1958 trad Leontine binnen in het nieuwgebouwde slotklooster te Veerle. Familie en vrienden brachten haar van Brabant tot in de Kempen om afscheid te nemen. Als postulante werd zij binnen geleid in de strenge clausuur. Al verliet zij haar dierbare familie, zij bewaarde alle genegenheid voor hen allen in haar biddend leven. Zij werd ingekleed op 5 augustus 1958 en ontving met de witte novicensluier, de kloosternaam Alena. Zij sprak haar geloften uit op 4 augustus 1960 en verbond zich voor het leven aan de zustergemeenschap van de norbertinessenpriorij in Veerle.

Een groot deel van haar leven was zij de toegewijde zuster in de keuken met alles wat daarbij hoorde, groenten die met zorg werden geoogst en ingemaakt, kippen en kalkoenen vonden de weg naar de diepvries. En op een mondje meer kwam het er niet op aan want zr. Alena kookte voor de zusters, de proost en de broeder, voor de gasten en meerdere pastoors die in Veerle broederlijk kwamen middagmalen. Maar ook bij de jaarlijkse grote kuis was zr. Alena een onmisbare kracht. Van de zolders tot de kelders werd ieder jaar alles op zijn paasbest in orde gebracht. Zoveel had zij ook thuis geleerd en gedaan, dat het nu als vanzelfsprekend dienstbaar was voor ieder zuster en voor heel haar gemeenschap.

De zorg voor oudere zusters sierde zuster Alena. Wanneer familiebezoek mogelijk werd gemaakt in de zeventiger jaren was zij de graag geziene en welgekomen tante Leontine in haar grote familie. Haar Godgewijd leven omspande meer dan 60 jaar. Altijd is zij voor de Heer Jezus blijven kiezen. Dankbaar kon ze haar gouden professiejubileum vieren in 2010 en evenzeer haar 90ste verjaardag in 2017. Het koorgebed was steeds en in alle omstandigheden een vanzelfsprekend deel van haar tijd en dag. En in hoge leeftijd volgde zr. Alena getrouw het officie via Radio Maria.

Verleden jaar moest haar gezondheid veel inleveren, maar niet haar dankbaarheid voor alle zorg en attenties. Zr. Alena hield in ‘waken en bidden’ naar het devies van het klooster in Veerle, de haar toevertrouwde lamp brandend, ruim voorzien van de olie van toewijding en volharding. In de avond van 24 september 2020 ging zuster Alena met de Bruidegom binnen om voor altijd bruiloft te vieren en aan te zitten aan de maaltijd door de Heer zelf bediend. Amen.

24/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (nachtmis) (B)

1ste lezing: Jesaja 9,1-3.5-6
Een Zoon is ons geschonken.

2de lezing: Titus 2,11-14
De genade van God is aan alle mensen verschenen.

Evangelie: Lucas 2,1-14
Heden is u een redder geboren.

 • Nederlandstalige gezangen.
 • Eucharistie om 23.00 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

Vrijdag 14 augustus 2020

In de abdij wordt niet enkel regelmatig onroerend erfgoed hersteld zoals muren, daken en gebouwen, maar ook heel wat roerend erfgoed zoals schilderijen, beelden en gewaden. Tot de laatste behoren ook onze klokken. Recent kwam van het atelier van meester klokkenmaker Rudi Degeest (https://klokkenmakerij.be/home) – gespecialiseerd in grote horlogerie – een volledig gerestaureerde herstelde muurklok terug, van het type comtoise.
De klok behoorde ooit toe aan een gemeenschap van kloosterzusters waar ze dienst deed in het dormitorium. De klok moest dus veel ‘lawaai’ kunnen maken om de zusters bij de tijd te houden. Vandaar de uitzonderlijke kwaliteit van de bellen met een hoog gehalte aan zilver waardoor een heldere klank gecreëerd wordt.

Herstel van de bellen:

Herstel van behuizing:

Herstel van een vliegwiel:

Tandwielen en radertjes:

Herstel van de wijzer- en frontplaat:

Maandag 3 augustus 2020

Vandaag vierden we de uitvaartliturgie voor onze medebroeder Siegbert Jos Van Criekinge.

In het voorjaar van 1937 werd op 13 maart te Leuven, Jozef Van Criekinge geboren, als tweede zoontje in het gezin van Hendrik Van Criekinge en Paula Luyten en aldaar gedoopt in de Sint-Kwintenskerk. Samen met zijn broers Leo en Marc en de jongste zus Paula woonde het gezin op de Tervuursevest in Leuven. Vader was hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven maar diende om gezondheidsreden in 1940 zijn leeropdracht vroegtijdig te beëindigen. Het was ook het begin van de Tweede Wereldoorlog en moeder zorgde met toewijding voor haar kroost van vier kinderen.

Vlnr: Leo, Marc, Jos, Paula Van Criekinge.

Jos verbleef tijdens zijn jeugd regelmatig in Westerlo bij zijn heeroom onderpastoor Luyten. Hij ontving in de Sint-Lambertuskerk van Westerlo het H. Vormsel op 12 juli 1948.

De eerste helft van de Grieks-Latijnse humaniora deed Jos aan het Sint-Pieterscollege te Leuven en hij vervolgde zijn middelbare studies aan het Montfortaans Seminarie te Rotselaar. Jos was toen al betrokken bij de Bouworde.

De abdij van Tongerlo, zo dicht bij Westerlo, was voor Jos Van Criekinge geen onbekende en hij koos ervoor om aldaar norbertijn te worden. Samen met elf andere jonge mannen werd hij ingekleed door prelaat Joost Boel op 15 september 1956 en ontving met het witte habijt, de kloosternaam Siegbert. Na zijn noviciaat verbond hij zich door professie aan de canonie van Onze-Lieve-Vrouw van Tongerlo op 28 augustus 1958. Hij volgde het gewone traject van twee jaar filosofie en vier jaar theologie aan het eigen scholasticaat van de abdij.

Cfr. Siegbert ontving de wijdingen van Monseigneur Vanuytven: het subdiaconaat op 23 december 1961, het diaconaat op 16 juni 1962 en de priesterwijding op 21 april 1963. Als neomist celebreerde hij zijn eremis in de kerk van de Parkabdij op 28 april 1963.

Steeds stond een werkzaamheid in de Congo-missie hoog in het verlangen van confrater Siegbert. Met het vooruitzicht om het missiewerk te versterken mocht hij aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome missiologie studeren van 1963 tot 1965. Ondertussen waren de omstandigheden in Congo ernstig en blijvend veranderd en werd een zending naar de missie uitgesteld. Het missiekruis had confrater Jos wel al ontvangen in 1963.

Met abt-generaal Calmels en medestudenten in het Collegio San Norberto te Rome.

Hij was ondertussen, sinds januari 1966, tijdelijk medewerker in een jongereninstituut ‘0asi Maria SS.’ in Troïna in Sicilië en was er werkzaam met de Bouworde met o.a.  br. Eugeen Leysen, br. Xavier de Ruijter en br. Joost Sleeckx, allen missionarissen in Congo met noodgedwongen verlof. In het najaar van 1967 kwam confrater Jos met spijt in het hart vanuit Sicilië terug naar Tongerlo. Het vertrek naar Congo bleef uit door de onzekere toestand aldaar. Hij werd medewerker in de ‘sportieve bezinningsdagen’ en proost op het Sportacentrum in 1968.

Als missonaris in spe in gesprek met paus Paulus VI.
Als jonge priester met zijn missiekruis.
In de bouworde.

Het Sportacentrum, in de schaduw van de abdij, werd de missiepost van confrater S. J. Van Criekinge. Het was zijn werk- en woonplaats, zijn missie en zijn parochie. Dertig jaar lang gaf hij er zijn beste krachten. Van een eenvoudige accommodatie voor sport groeide het uit, mede onder zijn bezieling, tot een moderne sportinfrastructuur en recreatief centrum met een sporthotel, een congrescentrum en de Van Clé-hal.

De beginjaren op het Sportacentrum.
Bij het standbeeld van Pater Van Clé.

Vele mensen heeft pater Jos er ontmoet vanuit zijn christelijk missionair ideaal. Met zijn karakteriserende goedwillendheid was hij voor velen een steun en toeverlaat. Begin 1998 gaf hij de directiefunctie door maar bleef nog tijdelijk wonen op het Sportacentrum. In het kader van een vernieuwd organigram en van een nieuwe taakomschrijving verleende pater Jos Van Criekinge velerlei diensten.

Pater Jos zat niet stil en had ook meerdere contacten behouden en onderhouden met Oostpriesterhulp/Kerk in Nood en met de Spekpater Werenfried van Straaten (+ 31.1.2003).

Vanaf begin 2005 zou hij zijn intrek nemen in de gebouwen van Oostpriesterhulp dat verhuisd was naar de site van de Parkabdij in Leuven. Vertraging in de restauratie- en verbouwingwerken deden hem voor enkele maanden uitwijken naar een verblijf in het convent van Tongerlo. Midden 2005 was confrater Van Criekinge woonachtig en werkzaam in Kerk in Nood te Leuven.

Samen met abt Jeroen bij spekpater Werenfried van Straaten.
Voor het Werenfried-huis van KIN/OPH in Duitsland.

Op 14 oktober 2007 opende Kerk in Nood  een feestjaar voor zijn 60-jarig bestaan met een eucharistieviering met Kardinaal Danneels in de abdijkerk van ‘t Park. Confrater Jos bereidde nog verdere invullingen voor in verband met dit jubileumjaar, o.a. een plechtige eucharistieviering op 23 december 2007 in Tongerlo’s abdij, waar alles met Oostpriesterhulp begonnen was in 1947 na de Tweede Wereldoorlog.

Op 5 november 2007 werd de gezondheid van confrater Jos beduidend minder goed en in de morgen van 6 november was hij toch bereid om naar het ziekenhuis in Geel te gaan. Toen hij reeds op spoed was is een fatale beroerte doorgebroken. Na weken werd duidelijk hoeveel beperkingen confrater Jos waren overkomen. Blijvende omkadering en hulp waren nodig. Na meer dan 3 maanden ziekenhuis in Geel nam confrater Van Criekinge op 20 februari 2008 zijn intrek in het Woonzorgcentrum De Winde in Veerle. Ondanks alle pogingen met de beste revalidatie bleek de opgelopen schade erg groot. Op 11 februari 2009 bood hij zijn ontslag aan als directeur van Kerk in Nood-Oostpriesterhulp in België.

Het was een grote innerlijke strijd voor pater Jos, als voormalig directeur van het Sportacentrum en gewezen directeur van KIN/OPH-België om met zoveel beperkingen en zoveel afhankelijkheid te leren leven. Toch bewaarde hij met een zekere humor zijn innerlijk vrijheid tegenover zoveel gebondenheid.

Geheel onvoorzien is hij heel stil overleden in de avond van 28 juli 2020.

Op maandag 3 augustus vierden wij voor confrater Siegbert Jos Van Criekinge de uitvaartliturgie in de abdijkerk van Tongerlo, dankbaar om zijn rijkgevuld leven. In gedeeld geloof met hem en in hoop op een geheeld en eeuwig leven in Christus, hebben wij pater Jos begraven bij de medebroeders op het abdijkerkhof.

Donderdag 16 juli 2020

Natuurfotograaf Jan Nuyts maakt geregeld opnames in onze Engelse tuin en rondom onze abdij. Wij laten u graag meegenieten van enkele van zijn mooie foto’s.

Bosuil
Havik met bosduif.
Mandarijneend
Mandarijneend
Reebok
Reiger
Slechtvalk
Slechtvalk
Slechtvalk met prooi
Zoek de 5 slechtvalken …. (het uitgevlogen nest van dit jaar)
Waterhoen
Wespendief
Winterkoning

Maandag 8 juni 2020

Het da Vincimuseum is weer open voor het publiek. Dit zomerseizoen – tot eind september – zijn er werken te bekijken van de internationaal bekende en gewaardeerd Westelse kunstenaar Lauren Reypens. Blikvanger is zijn interpretatie van het Laatste Avondmaal.

Zondag 24 mei 2020

Deze zondag overleed onze medebroeder Alberic Frederik Van den Meerssche.

Geboren te Merksem op 5 mei 1926.
Hij ontving het ordeshabijt op 15 september 1949. Hij sprak zijn professie uit op 15 september 1951 en ontving de priesterwijding op 14 augustus 1955. Hij ontsliep in de vrede des Heren op 24 mei 2020 in het WZC De Winde in Veerle.

Dit melden u:
prelaat Jeroen De Cuyper, de norbertijnen van Tongerlo, de families Van den Meerssche – Hellebosch.

De avondwake wordt gehouden woensdag 27 mei 2020 in de abdijkerk van Tongerlo om 19 uur. De uitvaartliturgie wordt gevierd aldaar op donderdag 28 mei 2020 om 11 uur, gevolgd door de begrafenis op het abdijkerkhof.
Zowel de avondwake als de uitvaart zullen gehouden worden in besloten kring.

Wij gedenken onze overleden medebroeder in de eucharistievieringen op zaterdag 30 mei, woensdag 3 juni, en donderdag 25 juni 2020, telkens om 11.30 uur in de abdijkerk. Het jaargetijde wordt gehouden op dinsdag 25 mei 2021 om 11.30 uur.

Zaterdag 25 april 2020

In de vrede van Christus ontslapen
+
José Tomás Durán Meza
Norbertijn van de abdij van Tongerlo.

Geboren te Chillán Viejo (Chili) op 29 september 1957. Hij ontving het ordeshabijt op 6 juni 1981. Hij sprak zijn professie uit op 25 maart 1983
en ontving de priesterwijding op 1 november 1991. Hij ontsliep in de vrede des Heren op 25 april 2020 in het Hospital Nacional van Concepción (Chili).

Dit melden u: prelaat Jeroen De Cuyper, cfr. Staf Sterkens, de norbertijnen van Tongerlo en de familie Durán Meza.

De begrafenis vindt plaats in de parochie San Pablo in Chiguayante (Chili). In Tongerlo wordt de avondwake gehouden op vrijdag 1 mei 2020 in de abdijkerk om 19 uur. De uitvaartliturgie wordt gevierd aldaar op zaterdag 2 mei 2020 om 11.30 uur. Wij gedenken onze overleden medebroeder in de eucharistievieringen op dinsdag 5 mei, zaterdag 9 mei en woensdag 27 mei 2020 om 11.30 uur in de abdijkerk. Het jaargetijde wordt gehouden op maandag 26 april 2021 om 11.30 uur.

Wil onze medebroeder in uw gebed gedenken.

Maandag 20 april 2020

Vandaag hielden we de uitvaartliturgie voor cfr. Hildebrand Octaaf Verhagen die op zaterdag 11 april en reeds op woensdag 15 april begraven werd.

Vader Maurice Verhagen was werkzaam als militair en verbleef samen met zijn echtgenote Louise De Langhe in het bezette Duitsland van na de eerste wereldoorlog. De familie mocht zich te Duisberg verheugen in de geboorte van een zoontje op 3 mei 1923. Octaaf werd gekerstend op 8 mei 1923 in de O.-L.-Vrouwkerk te Duisburg door legeraalmoezenier J. De Lescluze en groeide verder op als enig kind.

Hij ontving het H. Vormsel op 11 juni 1933 uit handen van kardinaal J. Van Roey in het Aartsbisschoppelijk Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen.

Als 17-jarige studeerde Octaaf aldaar af in de Grieks-Latijnse humaniora op 15 juli 1939. Hij wilde ingangsexamen doen aan de Koninklijke Militaire School maar deze werd gesloten door de bezetter. Bij de Duitse inval in mei 1940 werd hij verplicht te vluchten naar Zuid-Frankrijk. Zo bleef hij uit de handen van de bezetter en kon men hem tevens een intensieve militaire opleiding geven. Na de capitulatie van koning Leopold III op 28 mei 1940 kon Octaaf terugkeren. Hij deed ingangsexamen voor burgerlijk ingenieur aan de Katholieke Universiteit te Leuven en verkreeg op 5 oktober 1940, toelating om de studies aan te vatten.

Groepsfoto van studentenpraesesen faculteitskringen van de KUL 1944-45

Octaaf studeerde af als burgerlijk werktuigkundig ingenieur op 27 augustus 1945. Op zijn diploma staat bijgeschreven dat hij bijkomend examen aflegde “over vraagstukken over godsdienstwetenschappen”. Ondertussen behaalde Octaaf op 20 december 1944 een baccalaureaat in de wijsbegeerte.

In de nadagen van de 2de wereldoorlog trad Octaaf binnen in de abdij van Tongerlo en ontving van prelaat Emiel Stalmans op 13 oktober 1945 het ordeshabijt en de kloosternaam Hildebrand en verbond zich op 15 september 1947 met onze gemeenschap door professie. Gezien hij al filosofie had gestudeerd, werd hij reeds op 15 januari 1948 benoemd tot succentor. Een typisch woord van cfr. Hildebrand bleef bewaard bij een confrater onder het samen zingen van een moeilijkere tractus tijdens de liturgie: “Gaat u nu maar alleen verder, dan blijven wij het beste samen”. Na zijn theologische studies, en plechtige professie op 11 juli 1950 werd hij op minder dan één maand tijd tot subdiaken (23.7.1950), tot diaken (25.7.1950) en tot priester (6.8.1950) gewijd door missiebisschop Carolus Amandus Vanuytven, Apostolisch Vicaris van Buta in Congo.

In oktober 1951 startte cfr. Hildebrand de doceeropdracht filosofie voor zijn jongere confraters in opleiding, met uitbreiding van de cursus sociologie per 15 september 1953. Ondertussen was hij aangeduid als kerkelijk moderator voor het werk van de Katholieke  Vlaamse Volkskunstfederatie in 1951 en proost van het Werk van de Middenstand in juli 1952. Met dispensatie van Rome voor zijn ‘jonge’ leeftijd werd hij door prelaat Stalmans benoemd tot geprofestenmeester op 9 januari 1953.

Op 1 augustus 1957 werd hij leraar wiskunde en algemene en toegepaste mechanica aan het pas opgerichte Hoger Instituut der Kempen (HIK) te Geel. Tevens nam hij als afdelingshoofd de dagelijkse leiding van de Bijzondere School voor Technische Ingenieurs voor zijn rekening. Omdat kardinaal Van Roey op zoek was naar een zeldzame en toen noodzakelijke combinatie priester-burgerlijk ingenieur voor de directeursfunctie werd prelaat Boel gevraagd om confrater Verhagen beschikbaar te stellen. Met ingang van 18 augustus 1959 werd confrater H.O. Verhagen benoemd tot directeur van  het Technisch Instituut Sint-Jozef en het Hoger Instituut der Kempen. In 1962 was directeur Verhagen oprichter en voorzitter van het Mechanografisch Instituut van de Kempen (MIK). Hij had een bijzondere zorg voor de socio-economische ontwikkeling van de Kempen.

Kanunnik ir. Verhagen werd omschreven “als een enigszins atypische directeur die met zachte hand, zeker niet autoritair, en met veel empathie voor de noden van zijn personeel en studenten, zijn school leidde. Zijn grote verdienste lag ook in het feit dat hij erin slaagde om door zijn intelligentie en persoonlijkheid op korte tijd grote uitstraling te geven aan de eerste Hogeschool van de Kempen”.

Op 31 januari 1968 schreef hij aan prelaat Boel:”…reeds als novice werd ik aangetrokken door enerzijds het karthuizerleven en anderzijds het missionarisleven”. Hoe langer hoe meer vond confrater Octaaf het niet meer wenselijk om als priester de veeleisende directeursfunctie waar te nemen. Daarom vroeg directeur Verhagen ontslag in 1972. “Derhalve,…meen ik  te moeten terugkeren tot de dringende functie van luisterbereidheid van de stilte van God als antwoord op de verdrongen vragen en diepste noden van velen”.

Confrater Hildebrand begon een cursus aan het Collegium pro America Latina in Leuven als voorbereiding om zijn confraters te vervoegen die in het Spaanssprekende Chili werkzaam waren. Ondertussen nam hij gedeeltelijk de taak van koster van de abdijkerk op zich en ging hij op zon- en feestdagen op pastorale assistentie in de kapel van de Lusthoven te Arendonk.

Op 12 mei 1977 werd hij gezonden naar Chiguayante waar een groep confraters  pastoraal werkzaam was in de grote parochie van San Pablo, in de schaduw van Concepcion, de tweede grootste stad van Chili.

In 1978 werd hij professor aan de Katholieke Universiteit van Talcahuano en in 1979 ook professor aan het priesterseminarie van Concepcion. Tevens was hij pastoraal werkzaam in de 13 kapellen en geloofsgemeenschappen van de parochie van San Pablo.

Om het werk van de confraters te bestendigen werd geopteerd om Chileense jongeren te laten intreden in de plaatselijke norbertijnse gemeenschap. In 1979 werd confrater Octaaf benoemd tot novicen- en geprofestenmeester. In de negentiger jaren zette hij een tijdlang mee zijn schouders onder de oprichting van het Monasterio Premonstratense in Requinoa. Hij was ook meerdere jaren reguliere overste.

Nog enige jaren verbleef hij in Chiguayante als gangmaker en behoeder van het gemeenschappelijk leven en het gemeenschappelijk gebed. Hij kwam, na 29 jaren verblijf in Chili, omwille van zijn leeftijd, op 22 maart 2006 , terug naar Tongerlo samen met confrater Jan Daems z.g.

Moeiteloos en opgewekt participeerde hij aan het Tongerlose conventsleven met een reflexieve geest en met een specifieke humor.

In 2011 werd zijn gezondheid minder goed. Hij noteerde op 31 augustus 2011: “Sterven is voor mij winst” leert ons St.-Paulus. Zonder reden uitstellen om bij de Heer te zijn is dus zeker niet aangewezen”… dit in het licht van een ingrijpende chirurgische ingreep.

Op 23 juli 2015 nam cfr. Octaaf zijn intrek in het Gemeenschapshuis Sint-Camillus te Antwerpen. Confrater Octaaf kon moeiteloos alleen zijn op zijn kamer, zonder enig gevoel van eenzaamheid. Rustig gingen de dagen en de jaren voorbij in ‘gelovig en sereen wachten’ op de grote ontmoeting.

Bij het begin van de Goede Week werd hij minder goed, en in de nacht van Stille Zaterdag mocht confrater Hildebrand Octaaf zijn Heer ontmoeten en met paasvreugde zijn leven laten kronen. Zijn leven was niet alleen verdienstelijk maar vooral gedienstig.

Op woensdag 15 april 2020, midden de paasoctaaf, begroeven wij biddend confrater Hildebrand Octaaf  Verhagen op het abdijkerkhof. Met groene palmen en de eerste meiklokjes hebben wij zegenend afscheid genomen. Voor hem vierden wij dankbaar de uitvaartliturgie in zijn abdijkerk op maandag 20 april 2020 in het gelovig vertrouwen op de verrijzenis en het eeuwig leven in Christus.

Zondag 12 april – Pasen van de Heer

Paaswake

Lucernarium
Proclamatie van het Evangelie

Pasen

Intredeprocessie
Introïtus ‘Resurrexi’
Alleluia
Sequens ‘Victimae Paschali Laudes’

Paasvespers

Paasvespers – Allleluia

Zaterdag 11 april 2020

In de voorbije nacht overleed onze medebroeder Hildebrand Octaaf Verhagen.

Geboren te Duisburg (Duitsland) op 3 mei 1923.
Hij ontving het ordeshabijt op 13 oktober 1945. Hij sprak zijn professie uit op 15 september 1947 en ontving de priesterwijding op 6 augustus 1950.
Hij ontsliep in de vrede des Heren op Stille Zaterdag 11 april 2020 in het Gemeenschapshuis Sint-Camillus te Antwerpen.

Dit melden u:
prelaat Jeroen De Cuyper, de norbertijnen van Tongerlo, de families Verhagen, De Langhe, Van de Poel en Mettens.
Begrafenis op het kerkhof van de abdij van Tongerlo op woensdag 15 april 2020 om 11 uur.
De avondwake wordt gehouden op zondag 19 april 2020 in de abdijkerk om 19 uur.
De uitvaartliturgie wordt gevierd aldaar op maandag 20 april 2020 om 11.30 uur.
Wij gedenken onze overleden medebroeder in de eucharistievieringen op donderdag 23 april, maandag 27 april en maandag 11 mei 2020 om 11.30 uur in de abdijkerk.
Het jaargetijde wordt gehouden op maandag 12 april 2021 om 11.30 uur.

Donderdag 9 april 2020

Witte Donderdag 2020
Homilie van abt Jeroen:

Broeders en zusters in de Heer Jezus,
Met Palmzondag heeft Jezus op een bijzondere wijze ervaren hoe het juichende welkomslied van velen in Jeruzalem “Gezegend de komende in de Naam des Heren” in Hem wordt verdicht. Jezus onderkent de verwachtingen van het eerste verbond die in Hem tot vervulling komen.

Het brengt Jezus in een onomkeerbare situatie van uiteindelijk getuigenis namens de Vader. Zijn uur is gekomen. Niet het zomer- of winteruur. Maar het uur van de ultieme waarheid van zijn leven en zijn boodschap, en de vervulling van zijn zending.

Het brengt ons als gelovigen samen om het heil te gedenken dat God zo voor de wereld, voor ons en alle mensen van alle tijden heeft bereid. Dit uur is aangebroken waarin de Heer Jezus naar het Evangelie van Johannes zijn leerlingen een laatste en intense bijscholing geeft en waar hij uitdrukking geeft dat de meester, dienaar van allen is. Het linnen doek verwijst ook naar het linnen kleed dat de Joodse hogepriester draagt bij de liturgie van de Grote Verzoendag.

De voetwassing is een aanbod aan de leerlingen en aan ieder van ons om in te treden in Jezus gezindheid. Maar deze besmetting schrikt af. Petrus, de eerste onder de broeders, het eerst. Als de Meester, dienaar wordt, wie moet Petrus, wie moet ik en U dan worden? Petrus neemt afstand en biedt weerstand. Beeld van ieders overmoedigheid en kleinmoedigheid. Hij voorvoelt dat de Christusbesmetting ook voor hem dodelijk kan worden. Maar Jezus overweldigende aanpak laat Petrus terugkomen op zijn grootspraak en laat zich wassen tot dienaar, dienaar gelijk de Meester. En toch zal het hanekraai hem nog parten spelen.

Judas heeft angst voor het Christusvirus, hij houdt het bij een extreem social distancing. Judas neemt afstand en pleegt verraad van de Vriend en de broeders. Beeld van ieders ontrouw en verraad. Hij koos, impulsief wellicht, voor de bonus van de zilverlingen en door een Judaskus geraakt hij dodelijk besmet door het heimelijk virus van kwade machten.

En bij de Lucas, Marcus en Mattheus en ook in een oud geschreven getuigenis van Paulus, schenkt Jezus in datzelfde uur, ‘in de nacht dat Hij werd overgeleverd’, de eucharistische gedachtenis, als vooruitlopend van wat onafwendbaar op Hem afkomt als lijden en kruisdood en paasgebeuren. Het Laatste Avondmaal is nu lang geen feestmaal meer dat Exodus gedenkt, maar een offermaal met een unieke betekenis. De Heer Jezus betrekt de zegening van Brood en Wijn, exclusief op het offer zijn eigen leven. Hij is het paaslam.

Zo worden wij christenen doorheen de tijden gesterkt om God te danken om de Heer Jezus en niet aflatend de wereld te besmetten en de mensen aan te steken met de levengevende gezindheid van zijn Woord en de Gaven van zijn werkelijke tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie, en wel totdat Hij wederkomt.   Amen.

Zondag 5 april 2020 – Palmzondag

Ondanks het embargo omwille van de coronapandemie gaan in de abdij de diensten van de Goede Week gewoon door, zij het dan achter gesloten deuren.
Aan het begin van de palmprocessie hield abt Jeroen deze korte predicatie:

Palmzondag is de poort naar de Goede Week. Jezus staat letterlijk voor de poorten van Jeruzalem, Stad van Vrede.
De ontknoping van een bitsig conflict is hiermee ingezet. De leerlingen vergezellen Jezus samen met een menigte, waaronder vele Galilese paaspelgrims. Zij maken bekend dat de gevierde man, de profeet Jezus van Nazareth is.Jezus provoceert als hij op een armzalige ezel en lastdier doorheen de menigte rijdt. Overal klinkt er koninklijk gezang: “Hosannah”, wat wil zeggen ‘red,toch Heer’. Groene twijgen in de lucht en kleren op de grond, een hoogste eerbewijs dat met lede ogen wordt aanschouwd door menig Joodse leider. Zij verdubbelen hun vijandschap en een definitieve verwerping van Jezus wordt de inzet.
Jezus voorvoelt wat er te gebeuren staat onontkoombaar is. De schriften worden aan Hem voltrokken en Hij vervult ze tot het uiterste, bewust aan Zijn trouw en liefde in de Vader. Hij weet dat Hij binnen afzienbare tijd, de omgekeerde weg zal gaan, de stad uit…zonder de velen van vandaag … alleen met een kruisbalk en wat soldaten en met weinig mensen maar des te meer volk, bijna allen staan langs de zijlijn, weinigen die nog “iets” van Hem durven geloven, weinigen die zich nog openlijk tot Hem durven bekennen.
Als christenen van vandaag, in een wereldwijde zorgelijke tijd bekennen wij ons tot de Heer Jezus en zijn kruis zullen wij met gezegende palmen sieren.
In ons belijden en ons beleven, in onze liefdevolle trouw en blijmoedige volharding laten wij Jezus heilzaam binnenkomen in ons leven en samenleven. Hij provoceert ons christen zijn, met zijn woorden en daden, met heel zijn leven.
Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer.

Vrijdag 7 februari 2020

Als minister-president van Vlaanderen vraagt of hij eens naar ons Laatste Avondmaal mag komen zien, dan kan je niet nee zeggen. En effectief, deze namiddag kwam Jan Jambon, in zijn hoedanigheid van minister van cultuur, naar Tongerlo. Hij werd vergezeld van enkele medewerkers van zijn administratie en ook enkele lokale NV-A-mandatarissen waren present om hun partijgenoot te verwelkomen.

Om 13 u werd er aangebeld en werd de minister begroet door prior Kris. Daarna ging het gezelschap naar de prelatuur waar abt Jeroen en pater Ivo, conservator van het museum, zich vervoegden. In het museum kreeg de minister en zijn entourage een inleiding in de geschiedenis, de inhoud en de betekenis van het doek. Restauratrice Katrien Van Den Bosch – die samen met college Veerle Stinckens instaat voor de wetenschappelijke voorstudie – gaf toelichting bij de restauratieproblematiek van dit doek.

Maandag 10 februari is er opnieuw een grote samenkomst van alle betrokken partijen om te beraadslagen over nieuwe stappen die leiden naar een mogelijke restauratie en herlocatie van het Laatste Avondmaal.

23/2 – 7de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Leviticus 19,1-2.17-18
Bemin uwnaaste als uzelf
2de lezing:1 Korintiërs 3,16-23
Alles is van u, maar Gij zijt van Christus en Christus is van God
Evangelie:Matteüs 5,38-48
Bemint uw vijanden
– Gregoriaans  kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel

12/1 – Doopsel van de Heer (feest) (A)

1ste lezing:  Jesaja 42,1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik welbehagen schep.
2de lezing:Handelingen 10,34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.
Evangelie:Matteüs 3,13-17
Nadat Jezus gedoopt was, zag Hij de Geest Gods over zich komen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

19/1 – 2de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja 49,3.5-6
Ik maak u tot een licht voor d eheidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.
2de lezing:1 Korintiërs 1,1-3
Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus.
Evangelie:Johannes 1,29-34
Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

26/1 – 3de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja, 8,23b-9,3
Het volk ziet een groot licht.
2de lezing:1 Korintiërs 1,10-13.17
Weets allen eensgezind, laat er geen verdeeldheidonder u zijn.
Evangelie:Matteüs 4,12-23
Hij vestigde zich in Kafarnaüm opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel

Onze liturgische diensten met Kerstmis en Nieuwjaar

Dinsdag 24 december – Kerstavond

17.30 u: abbatiale vespers – aankondiging van de geboorte van de Heer
20.00 u: gebedswake met lezingendienst
23.00 u: abbatiale nachtmis

Woensdag 25 december – Kerstmis

07.00 u: abbatiale lauden
10.30 u: abbatiale eucharistie
12.15 u:  middaggebed
17.30 u: abbatiale vespers

Donderdag 26 december – H. Stefanus

07.00 u: lezingendienst en lauden
10.30 u: eucharistie
12.00 u: middaggebed
17.30 u: vespers

Dinsdag 31 december – H. Moeder Gods

17.30 u: priorale vespers
19.00 u: dankzegging

Woensdag 1 januari – H. Moeder Gods

07.00 u: priorale lezingendienst en lauden
10.30 u: priorale eucharistie
12.00 u: middaggebed
17.30 u: priorale vespers

Zaterdag 13 november 2019

Op het feest van Alle heiligen van de orde hielden wij de uitvaart voor Mgr. Hermenegild Jozef Noyens, in het bijzijn van de familie en vele abten en medebroeders van de orde.

Zaterdag 9 november 2019

Vandaag hielden wij ons jaarlijks personeelsfeest voor actieve en gepensioneerde werknemers van de abdij. Dit jaar zetten wij in het bijzonder Walter in de bloemetjes. Muur- of vloertegels plaatsen, muren en plafonds schilderen, gaten dichten of juist open maken, kasseien vastleggen, cement- en plaasterwerken …. er was niets dat Walter niet met grote vakkundigheid en nauwgezet kon uitvoeren. Na bijna 29 jaar in dienst van de abdij ging hij dit voorjaar met verdiend pensioen.

20/10 – 29ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Exodus 17,8-13
Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand.

Tweede lezing: 2 Timoteüs 3,14-4,2
De man Gods zij voor zijn taak berekend, toegerust voor elk goed werk.

Evangelie: Lucas 18,1-8
Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die tot Hem roepen.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

Liturgische diensten van Palmzondag tot Pasen

14 april: Palm- en Passiezondag

10.30 u: zegening van de palmen (in de Tiendschuur) – processie – abbatiale eucharistie

18 april: Witte Donderdag

17.30 u: viering van het Laatste Avondmaal met voetwassing – Eucharistische Aanbidding (tot 21.00 u)

19 april: Goede Vrijdag

14.45 u: herdenking van het lijden en de dood van de Heer

20 april: Paaswake

21.00 u: abbatiale eucharistie

21 april: Pasen

10.30 u: abbatiale eucharistie

22 april: Tweede Paasdag –

10.30 u: eucharistie

22 – 28 april: paasweek

17.30 u: plechtige paasvespers overeenkomstig de praemonstratenzerritus

Dinsdag 12 september 2017

Onze abdijkerk is enkele mooie en waardevolle barokke heiligenbeelden rijker. Ze zijn afkomstig uit de kerk van Roozendaal (NL), eens een parochie van de abdij. De beelden van de H. Maria Magdalena en Sint-Petrus kregen een plaats nabij de biechtkamer. Deze twee beelden komen oorspronkelijk uit onze voormalige abdijkerk, samen met de beelden van de H. Hiëronymus, de H. Johannes de Doper, Koning David en Lazarus die reeds een plaats hebben in de dwarsbeuken van de abdijkerk. Al deze beelden maakten deel uit van een totaalontwerp van Kerricx voor de biechtstoelen en lambrisering van de voormalige abdijkerk waarin ook de schilderijen ‘het Laatste Avondmaal’, ‘de Verheerlijking van het Lam Gods’ en de ‘Uittocht uit Egypte’. Zo zijn al deze heiligen, na meer dan 200 jaar, weer thuisgekomen in de abdij

Twee blindnissen werden ingevuld met de beelden van Sint-Jozef en de H. Dominicus. Het beeld van Sint-Augustinus kreeg een plaats naast de deur van het kerkhof.

 

        

       

Overlijdensbericht

In de late avond van woensdag 2 augustus overleed onze medebroeder Frans Mertens, voor vele bezoekers gekend als onze trouwe portier. Gebedswake op zondag 6 augustus om 19.00 u in de abdijkerk. Uitvaart op maandag 7 augustus om 11.00 u in de abdijkerk. Meer info: klik hier.

Maak uw paasbiecht.

In de weken voor en na Pasen is er gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van de verzoening, van 14.00 tot 17.00 u in de abdijkerk.

26/2 – 8ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Jesaja 49,14-15
Ik vergeet u nooit
2de lezing:1 Korintiërs 4,1-5
De Heer zal openbaar maken wat er in de harten omgaat
Evangelie:Matteüs 6,24-34
Maakt u niet bezorgd voor de dag van morgen
– Gregoriaans  kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw

29/1 – 4de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Sefanja 2,3; 3,12-13
Ik laat bij u alleen nog over een ootmoedig en bescheiden volk.
2de lezing:1 Korintiërs 1,26-31
Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren.
Evangelie:Matteüs 5,1-12a
Zalig de armen van geest.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw

*/* – 9de zondag door het jaar (C)

1ste lezing: 1 Koningen 8,41-43
Als een vreemdeling komt, luister naar hem.
2de lezing:Galaten 1,1-2,6-10
Als ik de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn.
Evangelie:Lucas 7,1-10
Zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.
 • – Gregoriaans kyriale.
 • – Eucharistie om 10.30 u.
 • – Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

Vijfde Zondag door het jaar (C-cyclus)

1ste lezing: Jesaja 6,1-2a.3-8
Hier ben ik, zend mij.
2de lezing:1 Korintiërs 15,1-11 of 15,3-8.11
Zo verkondigen wij en dat hebt gij geloofd.
Evangelie:Lucas 5,1-11
Zij lieten alles achter om Hem te volgen.
 • – Gregoriaans kyriale
 • – Eucharistie om 10.30 u
 • – Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk

Aswoensdag. Begin van de veertigdagentijd.

1ste lezing: Joël 2,12-18
Scheurt uw hart, niet uw kleren.
2de lezing:2 Korintiërs 5,20-6,2
Laat u met God verzoenen, want nu is het de gunstige tijd.
Evangelie:Matteus 6,1-6.16-18
Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
 • – Eucharistie om 11.30 u
 • – Uitreiking van assekruisjes.
 • – Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

Eerste Zondag in de Veertigdagentijd (C-cyclus)

1ste lezing: Deuteronomium 26,4-10
Geloofsbelijdenis van het uitverkoren volk.
2de lezing:Romeinen 10,8-13
De geloofsbelijdenis van wie in Christus gelooft.
Evangelie:Lucas 4,1-13
Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd en werd op de proef gesteld.
 • – Gregoriaans kyriale
 • – Eucharistie om 10.30 u

Cathedra van Petrus (Petrus’ Stoel) (Feest)

1ste lezing: 1 Petrus5,1-4
Oudste en getuige van het lijden van Christus.
Evangelie:Matteus 16,13-19
Gij zijt Petrus en Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.
 • – Gregoriaans kyriale
 • – Eucharistie om 10.30 u

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!