);

Juni 2016

2/6 – 7de zondag van Pasen (C)

1ste lezing: Handelingen 7,55-60
Ik zie de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.
2de lezing:Apokalyps 22,12-14.16-17.20 Kom, Heer Jezus.
Evangelie:Mogen zij volmaakt één zijn.
 • Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

4/6 – Verjaardag van de kerkwijding van de abdijkerk (hoogfeest)

1ste lezing: Meerdere keuzemogelijkheden.
2de lezing:Meerdere keuzemogelijkheden.
Evangelie:Meerdere keuzemogelijkheden.- Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen.
 • Gregoriaanse en Nederlandstalige gezangen
 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

 

6/6 – H. Norbertus (hoogfeest)

1ste lezing:  Jezus Sirach 50,1-14
Gods huis en Gods volk op aarde worden gesticht door heilige leiders.
2de lezing:Romeinen 12,1-8
Individuele gaven in dienst van de gemeenschap.
Evangelie:Matteus 25,14-30
Over weinig waart ge trouw; ga binnen in de vreugde van uw Heer.
 • Gregoriaanse en Nederlandstalige gezangen.
 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

 

9/6 – Pinksteren (Hoogfeest) (C)

1ste lezing: Handelingen 2,1-11
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken.
2de lezing:1 Korintiërs 12,3b-7.12-13
In één en dezelfde Geest zijn wij door de doop één enkel lichaam geworden.
Evangelie:Johannes 20,19-23
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u: ontvangt de heilige Geest.
 • Gregoriaanse gezangen.
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

10/6 – Tweede pinksterdag / Maria, Moeder van de Kerk

1ste lezing:Handelingen 19,1b-6a
Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?
Evangelie:Johannes 14,15-17
De Geest van de waarheid zal altijd bij u blijven.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u.

16/6 – H. Drie-eenheid (Hoogfeest) (C)

1ste lezing: Spreuken 8,22-31
De wijsheid was gevormd lang voor het begin der aarde.
2de lezing:Romeinen 5,1-5
Tot God door Christus in de liefde van de Geest.
Evangelie:Johannes 16,12-15
Al wat de Vader heeft is het Mijne. De Geest zal u verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw

20/6 – Sacramentsdag (hoogfeest) (C)

1ste lezing:Genesis 14,18-20
Hij bood brood en wijn aan.
2de lezing:1 Korintiërs 11,23-26
Telkens als gij eet en drinkt, verkondigt gij de dood des Heren.
Evangelie:Lucas 9,11b-17
Allen aten tot zij verzadigd waren.
 • Nederlandstalig kyriale
 • Viering om 11.30 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
 • Op 19 en 20 juni is er telkens gelegenheid tot Aanbidding en stil gebed in aanwezigheid van het H. Sacrament (van 16.00-17.00 u)

23/6 – 12de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Zacharias 12,10-11
Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken.
2de lezing:Galaten 3,26-29
Al wie gedoopt is, heeft Christus aangetrokken als een kleed.
Evangelie:Lucas 9,18-24
Gij zijt de Gezalfde van God. De Mensenzoon moet veel lijden.
 • Gregoriaans kyriale
 • Viering om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren

24/6 – Geboorte van Johannes de Doper (hoogfeest)

1ste lezing:  Jesaja 49,1-6
Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren.
2de lezing:Handelingen 13,22-26
Johannes predikte reeds vóór het optreden van Christus.
Evangelie:Lucas 1,57-66.80
Johannes is zijn naam.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

28/6 – H. Hart van Jezus (hoogfeest) (C)

1ste lezing:Ezechiël 34,11-16
Ik zal mijn schapen weiden, Ik zal ze laten rusten.
2de lezing:Romeinen 5,5-11
God bewijst zijn liefde voor ons.
Evangelie:Lucas 15,3-7
Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was heb ik gevonden.
 • Gregoriaans Nederlandstalig kyriale
 • Viering om 11.30 u.
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

29/6 – HH. Petrus en Paulus (hoogfeest)

1ste lezing:  Handelingen 3,1-10
Wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus: gebruik uw voeten.
2de lezing:Galaten 1,11-20
God heeft mij vanaf mijn geboorte uitverkoren.
Evangelie:Johannes 21,15-19
Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

30/6 – 13de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  1 Koningen 19,16b.19-21
Elisa stond op en volgde Elia.
2de lezing:Galaten 5,1.13-18
Gij werd geroepen om vrije mensen te zijn.
Evangelie:Lucas 9,51-62
Hij aanvaardde vastberaden de reis naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw