);

Roepingenwijzer

Ontdek Gods roepstem in je leven.

Wat is Gods bedoeling met mijn leven? Waarom heeft Hij mij hier op aarde geplaatst? Welke wegen moet ik inslaan? Heeft God een bijzondere roeping voor mij weggelegd? Roept Hij mij soms om priester of kloosterling(e) te worden?
Helderheid en inzicht verwerven in deze fundamentele kwesties is geen eenvoudige opdracht. Ja, je roeping in je leven ontdekken wordt meestal ervaren als een zware worsteling, een gevecht met jezelf en met God, zoals het de aartsvader Jakob ooit is voorgevallen (Gen. 32,25). Meestal ervaar je daarbij een grote eenzaamheid. Je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat en dat niemand je hierbij kan helpen. Dat is maar deels waar. OK, niemand kan of mag beslissingen nemen in jouw plaats, maar er zijn wel heel mogelijkheden om in dit zoekproces bijgestaan te worden.

Deze pagina wil daartoe een concrete aanzet geven. Door goede raad, concrete tips, zinvolle suggesties, blikopeners….

wegwijzers

Ontdek
Gods roepstem
in je leven.

Denk er rond

Wanneer we bezig zijn met onze roeping dan zijn er heel wat gevoelens die in ons binnenste opwellen. Die zetten ons in beweging of maken juist elke beweging onmogelijk; zij motiveren ons of maken ons juist onzeker; ze wijzen een richting aan of verblinden ons.

Het is daarom zeer belangrijk goed over je roeping na te denken. Roeping is immers een lang onderscheidingsproces waarbij je inzicht probeert te verwerven in wat je werkelijk wil en hoe het concreet allemaal verder moet.

Helderheid in je roeping verwerf je dus enkel door een systematische aanpak: het aftasten van je gevoelens en innerlijke ervaringen, het evalueren en uitzuiveren van je motivaties, het overwegen van de pro’s en contra’s…..

mediterend

We formuleren hier enkele vragen die je in dit proces van onderscheiding tot hulp kunnen zijn. Doe daarbij de inspanning om je antwoorden uit te schrijven.

  • Maak op papier een inventaris op van al de vragen die door je hoofd flitsen en van alle gevoelens die je door je heen voelt gaan.
  • Wat maakt dat je denkt dat je een roeping hebt? Wat weerhoudt je om voluit op die roeping in te gaan?
  • Probeer het profiel samen te stellen van de kloostergemeenschap waarvan je denkt dat die voor jou ideaal zou zijn. Ofwel: moest je zelf een kloostergemeenschap kunnen stichten, hoe zou die er dan uit zien?
  • Als je een concrete gemeenschap of levenswijze voor ogen hebt: maak een lijstje van de zaken die je er toe aantrekken en van de zaken die je veeleer onzeker of angstig maken.
  • Probeer eens met je eigen woorden te omschrijven wat de kern of het doel is van een leven als kloosterling of een leven als priester.
  • Welke plaats neemt Christus in wanneer je nadenkt over je roeping? Waar past Christus in het plaatje?

Spreek er over

Nadenken over je roeping houdt het risico in dat je opgesloten raakt in je eigen gedachtenwereld. Het is dus even noodzakelijk om de eindeloze cirkel van je eigen redeneringen te doorbreken.

Hoe? Door er met iemand over te praten. Door aan een vertrouwensfiguur voor te leggen wat je in het voorgaande overwogen en neergeschreven hebt en dat met hem of haar te bespreken. Niet één keer, maar – met tussenpozen – meermaals.

Het is niet zo eenvoudig om een geschikt iemand te vinden. Het moet iemand zijn waarmee je onbevangen je roeping kan bespreken en die er ook over kan meepraten. Iemand die je in vertrouwen kan nemen en een ‘geheim’ kan bewaren. De baas van je favoriete kroeg is dus wellicht niet meteen het beste aanspreekpunt.

Mocht je het verlangen dan kan je via e-mail of via een echt gesprek met de novicemeester van de abdij over je roeping spreken.

geboeid_22

Proef er van

Wat je voor jezelf bedacht en overwogen hebt, en met iemand anders besproken hebt, kan nog wel eens een eindje verwijderd liggen van de concrete werkelijkheid. Daarom is het ook goed en deugddoend om je eigen voorstellingen en inschattingen te confronteren met de realiteit.

Vele kloostergemeenschappen en abdijen, maar ook seminaries, bieden de mogelijkheid om eens van naderbij kennis te maken met de innerlijke keuken. Enkele dagen verblijf in de gemeenschap waar je je zinnen op gezet hebt, of het seminarie waar je naartoe wil gaan, kunnen je soms meer inzicht bijbrengen dan wekenlang piekeren of urenlange gesprekken. Proef en ervaar wat het je zegt!

Sommige gemeenschappen bieden roepingendagen aan, meeleefdagen of kennismakingsdagen. Durf het aan je ervoor in te schrijven! Wat onze abdij van Tongerlo op dit vlak aanbiedt verneem je in Jeugd & Abdij.

geboeid_21

Bid er voor

Last not but least …. : leg je roeping voor aan God. Vraag Hem onophoudelijk: Heer wat wilt Gij dat ik doe? Vertrouw Hem je diepste gevoelens toe, je vertrouwen, je angsten en twijfels, en verlaat je op Hem. Immers, je roeping is een zaak tussen jou en Hem. Een intiem gebeuren in het verborgene van je binnenkamer. Iets dat je in eerste instantie met Hem moet ‘uitvechten’.

Vraag Christus dat Hij je bij de hand neemt. Dat Hij je mag brengen waar Hij je heen zal voeren. Dat je Hem zou kunnen volgen waarheen Hij ook gaat.

Bid de H. Geest om verlichting en bemoediging. Dat hij het vuur in jou mag aanwakkeren en je de kracht mag schenken die je in beweging zet.

Vind je je eigen woorden niet, dan kunnen gebeden van anderen je wellicht tot hulp zijn.

horen_02
geboeid_15
geboeid_02
geboeid_10
geboeid_12