);

Donderdag 31 augustus 2023

In de vakschool van Borgerhout 1950-1952

Op 16 augustus 1936, het was hoogzomer als Jos geboren werd te Antwerpen in het gezin van vader Gerrit van Baarle en moeder Isa De Laet. Als derde in het trouw katholieke gezin groeide Jos op in Deurne en de parochie van Sint-Rochus,  samen met zijn zus en zijn twee broers. Na de basisschool volgde hij beroepsschool en begon in 1955-56 een opleiding automechaniek aan de Vak- en Nijverheidsschool van Borgerhout en was tegelijkertijd ook al werkzaam als automechanieker en draaier.

De jonge Jos wist zich geroepen tot een andere invulling van zijn leven.

In juli 1959 trad hij in bij de Witte Paters van Afrika. Deze vorm van religieus en missionair leven was toch te zwaar voor zijn kwetsbare draagkracht. Drie jaar later op 8 juli 1962 begon hij zijn postulaat in een grote groep van jonge flinke broeders in de abdij van Tongerlo.

Op 6 januari, Driekoningenfeest, 1963 ontving hij van prelaat Joost Boel het kloosterhabijt en de kloosternaam Andreas. Het Tweede Vaticaans Concilie was juist begonnen (11.10.1962) en er brak een tijd aan van opmerkelijke verschuivingen binnen het vaste leefkader van de abdij van Tongerlo. Op het feest van Sint-Augustinus 1964 verbond confrater Jos zich door professie.

Broeder Jos werd al vlug ingeschakeld in het werk op de hoeve. Helpende handen waren daar altijd welkom bij broeder Dominicus Haalters, broeder Joris Hermans en broeder Vic Weyten. Het maken van de gewaardeerde abdijhoeveboter op warme zomerse dagen bracht voor confrater van Baarle veel stress met zich. Uiteindelijk was het buitenleven en het harde boerenwerk voor een stadsjongen als Jos, toch niet de meest heilzame omgeving. Ook in het onderhoud van het wagenpark van de abdij en de klassieke automechaniek was confrater Jos behulpzaam. Hij was bijzonder gevoelig aan spanningen die zich vaak vertolkten in zijn fysieke en mentale gezondheid en zijn algemeen welbevinden.

Werkzaam in de boekhouding (foto 1996)

In 1975 nam confrater Jos de taak van hulpboekhouder aan bij provisor Roger Smettre (+ 1992). Hij leerde een heel nieuw vak. Met nauwgezetheid en met toewijding heeft hij zijn beste krachten gegeven. Hij bleef trouw van dienst in een steeds groeiende en complexere boekhouding van de abdij tot 30 november 2003.

Op het Generaal Kapittel in Steinfeld (1988). Cfr. Jos staat bovenaan links, samen met de andere medebroeders van Tongerlo die als afgevaardigde of als ondersteuning aanwezig waren.
In 1990, tijdens de plechtige professie van fr. Kris De Brabander en fr. Johan De Pauw. Cfr. Jos staat tweede van rechts.

Enig buitenwerk in de tuin deed hem goed en voor de grote fruitpluk kon broeder Emmanuël, samen met jonge fraters, ook op hem rekenen. Zijn gezondheid bleef echter getekend door zenuwachtigheid en sterke gevoeligheid. De turbulenties in de samenleving, in de kerk en het Godgewijde leven kwamen vaak hard bij hem binnen. Meer rust en ontspanning drong zich jarenlang op om de dagen door te komen. Broeder Jos had een goede zangstem en was ondersteunend in de cantorij voor de liturgische diensten van de gemeenschap. Wat confrater Jos niet zo best gezegd of gelezen kreeg, kon hij moeiteloos zingen.

Vertrouwd met bureauwerk nam vanaf 1 december 2003, confrater Jos de administratie van het Werk van het Kind Jezus mee ter harte.

Vertrekkensklaar voor vakantie, samen met br. Pius Peeters.

Broeder Jos was een mariaal confrater en een bidder. De devotie tot Moeder Maria was hij zeer toegedaan en vele rozenkransen heeft hij gebeden, voor vele intenties en voor roepingen in de kerk en in onze abdij. Meerdere keren ging hij op bedevaart naar Medjugorje. Een tijdlang verbleef hij op een ziekenkamer in de abdij en nam op 30 juli 2020 zijn intrek bij andere confraters in het woon-zorgcentrum Sint-Camillus in Antwerpen. Eerder stil en wat teruggetrokken, toonde broeder Jos zich gedienstig om na de maaltijd medebewoners met de rolstoel naar hun kamer te brengen.

Op 16 augustus 2023 was confrater Jos in behoorlijke gezondheid, 87 jaar geworden. Tijdens een geliefd fietstochtje is hij in de avond van 23 augustus jl. op de Singel in Antwerpen onwel geworden en overleden. Hij is eerder ongebruikelijk aangekomen op zijn bestemming in de vrede des Heren, in alles geheeld en in alles geheiligd.

Op aswoensdag 2019
Als jubilaris in 2014, samen met fr. Frans Mertens, abt Jeroen De Cuyper en fr. Herman De Mulder.

Donderdag 31 augustus 2023 vierden wij dankbaar voor confrater Andreas Jos van Baarle de uitvaartliturgie in de abdijkerk van zijn professie. Daarna hebben wij hem in gelovig vertrouwen op de verrijzenis en het eeuwig leven begraven bij de overleden medebroeders op het abdijkerkhof.