);

Donderdag 28 mei 2020

Vandaag vierden wij de uitvaartliturgie voor onze overleden medebroeder Alberic Frederik Van den Meerssche en begeleidden wij hem naar zijn laatste rustplaats.

Frederik Van den Meerssche werd geboren in Merksem op 5 mei 1926. Daar ontving hij pas op 16 mei 1926 het doopsel en – gewild of niet – de naam van een norbertijnse zalige abt Fredericus van Hallum en van zijn grootvader en dooppeter.

Zijn vader Hubert Van den Meerssche en zijn moeder Victorine Hellebosch waren beiden afkomstig uit schippersfamilies. Vader Van den Meerssche voer op de binnenwateren en moeder verbleef meestal aan wal. Hij groeide op samen met twee broers. Eveneens in Merksem ontving Frederik het H. Vormsel op 22 april 1937.

Op wat latere leeftijd, als 23-jarige, werd Frederik op 15 sept. 1949 door prelaat E. Stalmans ingekleed als frater Alberic, samen met cfr. Wiro Spaas z.g., cfr. Sigismund Kerstens z.g., cfr. Michel Stalmans, cfr. Karel Van Hove z.g. en cfr. Ignace de Ruijter z.g. Op 15 september 1951 verbond hij zich door religieuze geloften met de canonie van Onze-Lieve-Vrouw van Tongerlo.

Mgr. Carolus Amandus Vanuytven wijdde hem tot subdiaken op 18 september 1954 en tot diaken op 18 december van hetzelfde jaar. Op 14 augustus 1955 wijdde missiebisschop Vanuytven hem tot priester.

Een aantal bedieningen volgden elkaar in een vloeiend ritme op: cfr. Alberic werd secretaris van het ‘Apostolaat voor Kerkelijk Leven’ op 3 september 1956 en medewerker van het werk ‘Mis van Eerherstel en Akolitaat’. Op 12 mei 1959 werd hij socius van de broedermeester Livinus Verheyen en in oktober regionaal proost van de Chirojeugd. Op 28 augustus 1962 werd cfr. Van den Meerssche novicenmeester van de broeders.

Op 1 mei 1965 benoemde prelaat J. Boel hem tot proost van de Sporta-jeugdkampen, op 28 oktober tot proost van de Pater Van Clé-turnkring en in december van hetzelfde jaar tot proost van Milac (katholieke vorming voor toekomstige miliciens) voor de afdeling Westerlo. In februari 1966 werd hij medewerker van het tijdschrift ‘Sport en Jeugd’. Hij bleef betrokken bij de werking van Sporta tot 20 oktober 1968.

Cfr. Alberic werd godsdienstleraar in het Sint-Bavoinstituut te Wilrijk en vanaf 18 juli 1971 hulpaalmoezenier voor de binnenschippers. Hij werd benoemd tot aalmoezenier van “Rijn en binnenvaart” en officier van het Zeewezen, op 20 mei 1978. Een apostolaat op en rond het Kerkschip dat hij met veel ijver en met kennis van zaken ter harte nam tot 1 juni 1991. Hij verhuisde dan op 18 september 1991 naar het ouderlijk huis in Merksem met de vertrouwde meubelen en huisraad.

In het nabijgelegen Woonzorgcentrum Melgeshof bleef hij actief in het pastorale werk en was hij celebrant in de weekendvieringen tot einde 2009. Hoewel zijn gezondheid het niet meer toeliet om verantwoord alleen thuis te wonen bleef hij toch volharden. Confrater Alberic kwijnde weg in zijn huis en zijn huishouden, zodat hij, na hospitalisatie, op 25 maart 2014 noodge-dwongen zijn intrek moest nemen in het WZC De Winde in Veerle. In de voorbije jaren verstilde zijn leven compleet.

Op zondag 24 mei 2020 in de Pinksternoveen, kort na de middag, is confrater Alberic Frederik Van den Meerssche gestorven, gesterkt door de ziekenzalving.

“Wees gerust, Ik ben het. Vreest niet”. Jezus klom bij ‘hem’ in de boot en de wind ging liggen (Mc.6, 50-51). Op 28 mei 2020 vierden wij in de abdijkerk met dankbaarheid de uitvaartliturgie en begroeven confrater Alberic bij de medebroeders op het abdijkerkhof, vertrouwvol gelovend in Christus, de verrijzenis en het eeuwig leven. Vaert wel ende levet scone.