);

9/7 – 14de zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Zacharia 9,9-10
Zie, uw koning komt tot u. Hij is deemoedig.

Tweede lezing: Romeinen 8,9.11-13
Als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven.

Evangelie: Matteüs 11,25-30
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart

  • Nederlandstalig kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: