);

Onze-Lieve-Vrouw Van Fatima

Het pausdom, de wereldvrede en de boodschap van Fatima

Boven het hoogaltaar in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Fatima – zeer dicht bij de precieze plek waar op 13 oktober 1917 de Heilige Maagd Maria zich kenbaar maakte met de woorden “Ik ben de Vrouw van de Rozenkrans” – hangt een schilderij dat toont weergeeft hoe Onze Lieve Vrouw haar boodschap brengt aan drie kleine herders: de Zalige Francisco Marto, Zalige Jacinta Marto en Dienares Gods Lúcia Santos die al voor haar komst in het voorgaande jaar werden voorbereid door hun ontmoeting met Christus in de H. Eucharistie.
Lúcia Santos zou later kloosterlinge worden bij Zusters van de Heilige Dorothea met de kloosternaam Zuster Maria das Dores. Nog later werd zij karmelietes en werd wereldwijd beter bekend als “Zuster Lucia” van Jezus en van het Onbevlekte Hart.

In het midden van het schilderij staat Onze Lieve Vrouw en zij kijkt neer op de bisschop van Fatima en de drie kinderen, achter de schouders van Onze Lieve Vrouw is de koepel van de Sint-Pietersbasiliek in Rome, en de drie pausen die nauw verbonden
waren met Fatima voor de tijd van de zalige Johannes Paulus II: de eerbiedwaardig Pius XII, de ‘paus van Fatima’, de zaligeJohannes XXIII, de eerste paus die Fatima bezocht heeft (in mei 1956, toen hij nog kardinaal Patriarch van Venetië was), en de dienaar Gods Paulus VI, die drie afzonderlijke verwijzingen naar Fatima gemaakt heeft op het Tweede Vaticaans Concilie. Hij werd ook de eerste paus dieals pelgrim naar Fatima te reizde, in mei 1967, tijdens het 50-jarig jubileum van de verschijningen.

fatima (100)
Deze scène op het schilderij toont daadwerkelijk een van de meest opvallende aspecten aan van de verschijningen in Fatima: de vereniging, vanaf het begin, tussen het pausdom, de boodschap van Fatima en de wereldvrede die door deze pausen werd nagestreefd.
Deze relatie is geleidelijk ontvouwd door de steeds toenemende goedkeuring van de pausen in de twintigste eeuw. Hoogtepunt hierin vormde de handelingen en de nieuwe leer onder de boodschap van Fatima door paus Johannes Paulus II.
Hij droeg bij tot een beter begrip van het belang van de boodschap van Onze Lieve Vrouw te Fatima voor de apostolische zending van de Kerk in het derde millennium.

De elementen van de boodschap van Fatima zijn: boete en bekering, gebed (in het bijzonder de Rozenkrans), de verbondenheid met de Kerk, het geloof in het eeuwig leven en devotie tot het Onbevlekte Hart van Maria.
fatima (101)

Centrale boodschap.

Zijn Heiligheid Paus Benedictus XVI bezocht Portugal in 2010 o.a. omwille van de tiende verjaardag van de zaligverklaring van Jacinta en Francisco.
Hij sprak toen ook duidelijk over het toenemende belang van Fatima in de Kerk in zijn homilie tijdens de H. Mis op de Esplanade van het heiligdom, 13 mei 2010:

Wie meent dat de profetische zending van Fatima afgelopen is, vergist zich. Hier herleeft het plan van God dat de mensheid sinds zijn ontstaan interpelleert: “Waar is uw broer Abel? (…) het bloed van uw broer roept uit de grond tot mij!” (Gen. 4, 9). De mens heeft een cyclus op gang weten te brengen van dood en terreur maar hij slaagt er niet in die te onderbreken … In de Heilige Schrift blijkt dikwijls dat God op zoek is naar rechtvaardigen om de stad van de mens te redden en dat is ook zo in Fatima, wanneer Onze Lieve Vrouw vraagt: “Wilt gij u geven aan God om al het lijden op u te nemen dat Hij u zal willen toezenden, als herstel voor de zonden waardoor Hij beledigd wordt en als voorspraak voor de bekering van de zondaars”?

Dit laatste zinnetje van de pauselijke toespraak tot de katholieke jongeren van de gehele wereld was een oproep van onze-Lieve-Vrouw tot de drie herdertjes van Fatima bij haar eerste verschijning . Er is zo veel geschreven over Fatima, toch willen wij hier op Jongerlo ons beperken tot deze oproep.

fatima (102)
Maria droeg de kinderen op dikwijls het rozenhoedje te bidden voor de bekering van de zondaars en om daardoor tevens het einde van de oorlog (WO I) te bespoedigen. Alleen de tussenkomst van Maria, verklaarden Francisco, Jacinta en Lucia, kan deze genade voor de mensen verkrijgen. Maria beloofde dat, wanneer de mensen zich verbeterden, de oorlog spoedig zou eindigen.
We moeten niet ver kijken vandaag, op televisie, in kranten of op het internet, om geconfronteerd te worden met de oorlogen van onze tijd. Er zijn verschillende naties ter wereld betrokken in oorlogen met wapens, legers en militaire macht maar er zijn ook oorlogen bezig binnen onze eigen maatschappij: abortus en euthanasie zijn twee voorbeelden van geweld dat vele slachtoffer maakt, in het prille begin van het leven en tegen de meest kwetsbaren in onze samenleven.

Onderschat ook niet vandaag de subtiele (en ook minder subtiele!) oorlog in de vorm van een kerkvervolging die ook te vergelijken is deze in Portugal in de tijd van de verschijning. Hoewel wij genieten van een juridische godsdienstvrijheid in ons land zijn er pogingen, nog altijd, vanuit verschillende hoeken, om de Kerk (het mystieke lichaam van Christus) onzichtbaar en onhoorbaar te maken en uiteindelijk volledig teniet te doen.
fatima (103)

Gebed en boete: ook nog vandaag.

Door tussenkomst van de kinderen van Fatima richtte de heilige Maagd Maria zich vandaag tot u

We leven in een wereld waar het zondebesef verloren is gegaan. Ontrouw lijkt te heersen. Boete en bekering is het antwoord van Fatima.
De ware zin van ons leven is bij God te vinden en paus Paulus VI heeft, toen hij in 1967 als pelgrim naar Fatima ging, in een van zijn preken gezegd: “De boodschap van Fatima is een oproep tot gebed en boete”. Wie leert bidden zoals in Fatima gevraagd werd, vergeet zichzelf voor de anderen en bidt met het hart: “Bid toch, bid veel, breng offers voor de zondaars, want veel zielen gaan naar de hel omdat niemand zich voor hen opoffert of voor hen bidt” (O.L. Vrouw op 19 augustus 1917).

fatima (105)

Zuster Lucia benadrukt haar hele leven lang dat het haar steeds duidelijker werd dat de bedoeling van alle verschijningen was om de mensen te helpen steeds meer te groeien in geloof, hoop en liefde. Al het andere was bedoeld om hiertoe te leiden.
De Drieëenheid regelde alles zó in het Rijk der genade, dat de toegang tot het Goddelijk Hart van Jezus, “fons vitae et sanctitatis – bron van leven en van heiligheid”, het best verkregen wordt door het Onbevlekt Hart van Maria, de “pervia coeli porta – de open deur van de hemel”. Meer en meer dringt Goddank de waarheid omtrent de taak van Maria bij het verlossingswerk en de heiliging der zielen door tot het bewustzijn der gelovigen. Steeds beter leerden wij Haar kennen als deelgenote van de Verlosser, die haar deel mocht voegen bij de hoogste voldoeningsdaad van Jezus Christus.
(Aankondiging van de Toewijding van Nederland aan het Onbevlekt Hart van Maria op Zondag 3 oktober 1943 door de Nederlandse Bisschopen)

Maria’s Hart verwijst naar haar liefde voor God, de Heilige Drieëenheid, door Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig Mens, die zij in haar schoot heeft gedragen.
Zijne Heiligheid Paus Benedictus bad een akte van vertrouwen en toewijding van de Priesters van de gehele wereld tot het Onbevlekt Hart van Maria in de Kerk van de H. Drieëenheid te Fatima (12 mei 2010) en dan nog eens op het Sint-Pietersplein, in aanwezigheid van ca. 15.000 priesters, tijdens de H. Mis ter afsluiting van het Priesterjaar, op het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, aan de vooravond van het Feest van het Onbevlekt Hart van Maria, vrijdag 11 juni 2010 (een citaatje):

Voorspreekster en Middelares van de genade
“Gij zijt heel en al opgenomen
in het enige, universele middelaarschap van Christus;
smeek dan bij God
een volledig vernieuwd hart voor ons af,
een hart dat God met alle kracht bemint
en de mensheid dient zoals Gij gedaan hebt.

fatima (106)
Het Onbevlekte Hart van Maria is dus geen vreemd element in het leven van een Christenen. Maria is de schitterende weerglans van Jezus’ eigen Hart. De Heilige Vader benadrukte na het bidden van de Rozenkrans bij de kapel van de Verschijningen te Fatima (ook 12 mei 2010) het belang van de navolging van Christus door Maria (vol van genade, vervuld door de Heilige Geest): “De genade neemt bezit van ons hart en wekt het verlangen op ons leven indringend overeenkomstig het Evangelie te veranderen, zodat wij met de heilige Paulus kunnen zeggen: “Voor mij is leven Christus” (Fil. 1, 21) in een gemeenschappelijke levensbestemming met Christus.”
De boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima biedt ons een algemene levenshoudingaan, een houding van de ziel, die erop gericht is, de eer van de Geliefde te verdedigen, en die zich uitdrukt door het geheel van deze godsvrucht.
Dat is de bedoeling van eerherstel, en wij sluiten nog eens met een woord van de Opperherder van de Universele Kerk tijdens zijn bedevaart naar Fatima: “Dierbare broeders en zusters, aanbid Christus de Heer in uw hart! Heb geen angst over God te spreken en zonder schaamte de tekens van het geloof te tonen en doe in de ogen van uw tijdgenoten het licht van Christus stralen, zoals de Kerk het in de Paaswake uitzingt, zij die de mensheid verwekt als Gods familie.”
fatima (104)

Enkele gebeden ivm Fatima.

Gebed van Vergiffenis (Engelbewaarder van Portugal lente 1916)
Mijn God, ik geloof, aanbid, hoop en bemin U. Ik vraag U vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en U niet beminnen.

Gebed van eerherstel aan de Heilige Drieëenheid (Engelbewaarder van Portugal herfst 1916)
Allerheiligste Drieëenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik offer U op het kostbaar Lichaam en Bloed, Ziel en Godheid van Jezus Christus onze Heer, vertegenwoordigd in alle heilige tabernakels van de wereld, tot eerherstel van alle beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheden waardoor Hij beledigd wordt. Door de oneindige verdiensten van het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekte Hart van Maria, bid ik om de bekering van onze zondaars.’
Gebed van offer en herstel (O.L.Vrouw 13 juni 1917)

O Jezus, dit doe ik uit liefde tot U, voor de bekering van de zondaars en om eerherstel te brengen voor de zonden tegen het Onbevlekt Hart van Maria.
Het tientje-gebed (O.L.Vrouw 13 juli 1917)

Tussen de tientjes van de Rozenhoedje bidt, na het Gloria Patri:
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, neem in uw paradijs alle zielen op , vooral diegene die Uw Barmhartigheid het meest nodig hebben.
Op de eerste zaterdag van elke maand
(O.L.Vrouw 10 december 1925 aan Zr. Lucia, toen de enige van de drie zieners nog in leven)

Bezie mijn Hart met de doornen omringd die de ondankbare mensen er in duwen door hun godlasteringen en hun ondankbaarheid. U, ten minste, troost mij en zeg hen dat ik beloof ze in hun stervensuur ter hulp te komen met de nodige genaden voor de zaligheid van al degenen die de eerste zaterdag op vijf elkaar volgende maanden:

1.      Hun zonden biechten en de heilige communie ontvangen
2.      De Rozenkrans bidden (5 tientjes)
3.      Mij gezelschap houden gedurende een kwartier en de Mysteries van de Rozenkrans overwegen.
4.      Dat alles, met het inzicht de smaden die mijn Onbevlekt Hart beledigen, te herstellen

N.B.: De biecht mag geschieden in de acht dagen voor of na de eerste zaterdag. Het Rozenhoedje mag gezegd worden op alle uren van de dag. Men kan meerdere of een enkel mysterie overwegen gedurende een extra kwartier van gebed, niet te verwarren met de tijd gewoonlijk genomen om de rozenkrans hardop te bidden.

Er wordt wel eens gevraagd waarom Onze-Lieve-Vrouw gevraagd heeft voor communies van eerherstel op vijf eerste zaterdagen, in plaats van een ander getal. Onze Lieve Heer beantwoorde die vraag toen Hij verscheen aan Zr Lucia op 29 mei 1930. Hij legde uit dat het omwille van de vijf soorten delicten en godslasteringen tegen het Onbevlekt Hart van Maria was: godslasteringen tegen haar Onbevlekte Ontvangenis, tegen haar eeuwige maagdelijkheid, tegen de goddelijke en spirituele moederschap van Maria, godslasteringen met betrekking tot de afwijzing en onteren van haar beelden, en de verwaarlozing van het zaaien in de harten van kinderen de kennis en liefde van de Onbevlekte Moeder.

De basiliek van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Fatima.

De basiliek van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Fatima.