);

Zonde? Is dat nog wel van deze tijd?

Wat is zonde?

Als je een kijkje neemt in Van Dale dan lees je het volgende:

  1. overtreding van de goddelijke of zedelijke voorschriften => kwaad
  2. [inf.] om spijt of ergernis uit te drukken wegens verspilling of het nodeloos verloren gaan van iets, of de ondergang van iem. => betreurenswaardig

Het is duidelijk dat ‘zonde’ in een christelijke context meer om het lijf heeft. Daarom bladeren we even in de Catechismus van de Katholieke Kerk om na te gaan welke omschrijving daar gegeven wordt (nr. 1849):


De zonde is een vergrijp tegen de rede, de waarheid en het juiste geweten;
ze is een tekort aan echte liefde tot God en tot de mensen,
omwille van een ontaarde gehechtheid aan bepaalde goederen.
Ze kwetst de natuur van de mens en tast de menselijke solidariteit aan.
Ze is omschreven als « een woord, een daad of een verlangen
in tegenspraak met de eeuwige wet »

Kortom: De zonde is een vrijwillige overtreding van de wet van God.

Heeft zonde altijd bestaan ?

Nee, zonde heeft niet altijd bestaan. Adam en Eva in het Paradijs waren zonder zonde. Zij leefden in vrijheid en vriendschap met God.

Maar door de duivel (de slang) verleid, heeft de mens in zijn hart het vertrouwen jegens zijn Schepper laten sterven en door van zijn vrijheid misbruik te maken is hij ongehoorzaam geweest aan het gebod van God.

De zonde van Adam en Eva heeft onoverzienbare gevolgen gehad. Dood, lijden en zonde deden hun intrede in de schepping van God. De mens vervreemde van God. Je zou kunnen zeggen dat vanaf die tijd de wereld overspoeld werd door een invasie van zonden. Een goed voorbeeld hiervan is het verhaal over Kaïn en Abel, de kinderen van Adam en Eva. Het illustreert hoe van meet af aan de zonde het menselijk bestaan ten gronde kan richten

LEESTIP:In Genesis 2,15-3,7 lees je meer over de zonde van ongehoorzaamheid van Adam en Eva.

zonde_02

De zonde van Adam heeft de mensheid voorgoed verwond. De menselijke natuur loopt sindsdien mank. Steeds zal de mens onderhevig zijn aan de zonde en het lijden dat er door veroorzaakt wordt.Dit gebrek wordt van mens tot mens, van generatie op generatie, overgeleverd. We worden er mee geboren. Dit is wat we ‘erfzonde’ noemen.

LEESTIP:Genesis 4, over Kaïn en Abel

zonde_03

Blijft zonde altijd bestaan ?

Door zijn lijden sterven en verrijzenis heeft Jezus Christus eens en voorgoed afgerekend met de zonde, de dood en het lijden. Hij is gestorven opdat wij zouden leven, Hij heeft geleden opdat wij van het lijden verlost zouden worden, Hij heeft alle zonden van de mensheid op zich gedragen en ons weer met God verzoend.

De apostel Paulus schreef hierover in zijn brief aan de Romeinen. Hij omschrijft daarin Jezus als een tweede Adam die de zonde van de eerste Adam teniet heeft gedaan:

zonde_04
« 12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 13 Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. 14 Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. 15 Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 16 Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. 17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. 18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. 20 En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. 21 Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. » (Rom. 5)

Daarmee zijn we aanbeland bij de vraag :

Is zonde nog wel van deze tijd?

Zonde is natuurlijk nog van deze tijd. Want, zoals te lezen staat in de brief van Paulus aan de Romeinen, heeft Christus ons verlost van de zonde, Hij heeft ze niet weggenomen. Hij heeft ons verlost opdat onze zonden niet meer op ons zouden wegen. Dat wil niet zeggen dat we geen zondaars meer zijn maar wel dat we verlost kunnen worden van die zonden.

Maar niet helemaal, de erfzonde blijft nog steeds aan ons kleven. Dat maakt dat we nog steeds zondaars zijn. Van deze erfzonde zullen we helemaal verlost worden op het einde der tijden. Als we terug gaan naar het Paradijs.

Als we over zonde spreken moeten we een aantal zaken voor ogen houden.

    • We moeten anderen mensen niet veroordelen, alleen hun daden. « Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. » (Mat. 7,1) De zonde is de vijand van de ziel.
    • Zonde en heiligheid zijn niet alleen een kwestie van doen en laten maar meer een kwestie van wat we zijn. Onze aanleg is bedorven (erfzonde). God geeft meer om wie wij zijn dan om wat we doen. Dat wil niet zeggen dat we de wet van God niet moeten onderhouden
    • Zonde bestaat, maar kan worden vergeven in het Sacrament van de Verzoening (Biecht).

« 8 Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. » (1 Joh. 1, 8-9)

  • We moeten meer denken aan het goede dan aan het kwade, meer aan heiligheid dan aan zonde, meer aan de deugden dan aan het kwade. Zoals het gezegde zegt : « Waar het hart van vol is loopt de mond van over. »
zonde_01