);

New Age: een beweging met vele gezichten

New Age heeft zich de laatste jaren meer en meer op de voorgrond geplaatst. In de muziekhandel heb je een afdeling New Age, maar toch beperkt New Age zich niet tot de muziek. De New Age-beweging is groter dan je misschien zou denken en ze heeft alles weg van een nieuwe religie. New Age is anno 2008 de grootste occulte beweging in de wereld. Op het eerste gezicht lijkt het een tolerante en verdraagzame beweging, maar als we het van naderbij bekijken dan merken we al gauw heel wat verschillen op met het christendom, en blijkt ze misschien toch niet zo verdraagzaam te zijn.

Een omschrijving van het fenomeen …

In West-Europa is New Age vandaag de dag vooral een socio-religieuze beweging die zich sinds de jaren ’70 heeft ontwikkeld. New Age is een combinatie van spiritualiteit, esoterie, alternatieve geneeskunde, ecologie, gnosticisme, psychologie.
Verder deinst ze er niet voor terug om elementen uit vele religies te combineren: christendom, jodendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, neopaganisme, Oost-Aziatische religies en oude mysteriecultussen uit Babylonië of Griekenland. Uit dit alles kies je wat je zelf wil en daardoor blijft New Age zeer individueel, soms zelfs egoïstisch.

New Age is dus een verzamelnaam voor een breed gamma van mogelijkheden. Hiermee moeten we rekening houden. Er zijn New Age-aanhangers die zich liever toeleggen op yoga, hypnose of het knuffelen van bomen, maar weer anderen verdiepen zich dan weer in hekserij of verdwenen godsdiensten uit de Oudheid. We moeten dus nuanceren en vooraf zeggen dat niet iedereen die één van deze bovenstaande activiteiten beoefent altijd een New Age-aanhanger is.

new_age (05)
Het valt niet te ontkennen, dat er in de afgelopen decennia veel is veranderd in het denken van de mens. Vraag maar eens aan uw grootouders hoe zij dertig jaar geleden dachten over “euthanasie, abortus, ontwapening, seksualiteit, echtscheiding, samenwonen, enz ?”. Dit proces van mentaliteitsverandering heeft de afgelopen jaren stilzwijgend plaatsgevonden en tot op vandaag gaat dit proces voort op elk domein van het leven: moraal, samenleving, geloof, politiek, enz.

De New Age-religie is erin geslaagd om het denken van de mens in de 20ste en 21ste eeuw compleet te veranderen.

De echte New Age-aanhanger ziet deze verandering niet als een toevalligheid. Hij gaat er prat op dat ze zich voltrekt volgens een welbepaald plan: “het Plan voor de Nieuwe Wereldorde”.
De eerste stap van het Plan is dat het denken van de mens moet worden aangepast. De voltooiing van Plan zal er komen wanneer de anti-christ, de ‘New Age–messias’ die de ‘Gelukzalige’ wordt genoemd, zal opstaan om de Nieuwe Wereldorde te leiden!

We hebben dus redenen genoeg om de grote verschillen tussen New Age en christendom uiteen te zetten. Om het jullie gemakkelijk te maken hebben wij die verschillen voor jullie in een overzicht samen gebracht.

new_age (11)

Over God …

New Age kent geen persoonlijke God met wie men in relatie kan treden. Hij is eerder gezien als een onpersoonlijke kracht. God maakt zelfs deel uit van de schepping (pantheïsme) en is zelf niet de Schepper ervan.

new_age (02)
Daarom spreekt men in New Age meer over universele wetten, machten, hogere krachten, dieper bewustzijn, energieën enz. Het zijn deze spirituele werkelijkheden die het menselijk leven, vooral de ziel, beïnvloeden

new_age (06)
God, of beter: het goddelijke, kan je op het spoor komen en beter leren kennen door in de eerste plaats jezelf beter te leren kennen. De nadruk ligt op het zelf: ik ben een god. Men meent een relatie met God (die onpersoonlijk is) te kunnen aangaan door in jezelf te treden.
new_age (03)

Wat zegt het katholieke geloof?

Voor christenen is God een Persoon die zich ten volle geopenbaard heeft in Jezus Christus. God de Vader heeft zijn Zoon en de Heilige Geest gezonden en zo openbaart God dat Hijzelf eeuwige uitwisseling van Liefde is. Zo heeft God zich kenbaar gemaakt.

God is Schepper, d.w.z. Vader, Zoon en heilige Geest zijn het enige en ondeelbare beginsel van de wereld. God heeft het heelal uit vrije wil met wijsheid en liefde uit het niets geschapen. God is de Heer. Hij is de Herder van mijn leven. Ik wordt niet gestuurd door blinde machten, maar door een liefdevolle God die steeds mijn vrije wil respecteert.

schepping_sixtijnse (01)
Geloven is een persoonlijke daad, omdat het vrij antwoord is van de mens op God, die zich openbaart. Tegelijkertijd is het ook een kerkelijke daad, die zich uitdrukt in de geloofsbelijdenis. Wij staan niet alleen met ons geloof. Wij treden binnen in het geloof van de Kerk door de genade van de heilige Geest.
gebod05_02

Over Christus …

Om de goddelijke vonk in jezelf te vinden, om verlicht te worden, zijn er yoga-oefeningen, meditatie-technieken, enz.

Maar er zijn ook vele theorieën en leringen over de kosmos, over het menselijk bestaan en over hoe de mens in elkaar steekt.

Hiervoor kunnen we ons licht opsteken bij spirituele meesters en leraren uit het verleden: Hermes, Hercules, Rama, Mithras, Krishna, Boeddha enz. Jezus Christus is slechts één van die figuren in het rijtje.

new_age (12)
New-Age staat helemaal niet vriendelijk t.o.v. Christus. Integendeel, als zij spreken over de terugkeer van Christus dan wordt hiermee de vestiging van de Nieuwe Wereldorde bedoeld, die geleid zal worden door de antichrist, de Wereldleraar die de ‘Gelukzalige’ wordt genoemd.

Die antichrist is dus een persoon die zich tegen Jezus Christus opstelt of die zich in zijn plaats tracht te stellen als een valse nieuwe Messias.

SV-AS10 ImageData SV-AS10 ImageData
Beeld van Maitreya, de wereldleraar die door de New Age verwacht wordt
Wij komen niet tot God via een of andere hogere vorm van bewustzijn op diepere vorm van kennis over onszelf. Wij kunnen tot God komen dankzij Jezus Christus: Hij is het die ons de Vader toont en de weg die naar Hem leidt.

Christus staat dus centraal in het christendom. Hij is niet enkel een leraar, maar bovenal Verlosser die de weg naar God voor ons weer open gemaakt heeft. In het Johannes-evangelie lezen we dat er maar één Middelaar is tussen God en de mens, namelijk Jezus Christus.

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh. 14,16).”

Het christelijk geloof stelt dat Christus zal terugkomen om het Rijk van God tot voltooiing te voeren.

ik_ben_de_weg
Als Rechter zal Hij over goed en kwaad oordelen met macht. De geheimen van de harten zullen onthuld worden, de ware gezindheid van elke mens zal aan het licht gevracht worden, evenals het gedrag van eenieder tegenover God en de naaste.
2007-04_junioraatsreis_HR (099) (Custom)

Dogma

New Age wil niets weten van dogma’s of van mensen die zeggen “alles zeker te weten”. Voor een New-Ager kan je NIETS met zekerheid weten. Ze zijn dus ook niet zeker dat er één God is, één Middelaar tussen God en mensen namelijk, Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot losprijs voor allen.

(1 Tim. 2,5-6)

Een dogma is belangrijk omdat het ons in staat stelt de waarheden van het geloof tot uitdrukking te brengen, ze eigen te maken, ze te vieren, erin te groeien, en ze samen met anderen te delen. Een dogma is nooit anti-bijbels of in strijd met de Traditie van de Kerk.

Het is een vreugde om een geloof te mogen belijden waarin je zekerheden hebt over Diegene wie je belijdt: Jezus Christus. Het is geen prietpraat maar steeds een doorleefd geloof…meer dan 2000 jaar lang.

Over goed, kwaad en verlossing

New Age heeft zijn eigen antwoord op het bestaan van goed en kwaad. Beide zijn niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden. Beide hebben elkaar ook nodig om in evenwicht te blijven en om verbonden te worden tot een groter geheel, zo stelt men. Licht en donker moeten samengaan zoals Yin en Yang, vrouwelijk en mannelijk, licht en donker.

Het goede en het kwade zijn dus bijna eeuwig naast elkaar bestaande krachten die op elkaar inwerken.

Het kwade vindt zijn oorsprong in een gebrek aan kennis. Wie inzicht verwerft in zichzelf en in de structuur van het bestaan die verwerft de instrumenten om het kwade in evenwicht te houden. De oorsprong van het kwade ligt echter niet in de zonde of in de eigen morele verantwoordelijkheid.

new_age (10)
De aanhangers van New Age trachten vanuit zichzelf de eigen persoon en daarmee de hele wereld op een hoger plan te brengen. Men ervaart de eenheid van mens, natuur en kosmos. Men hecht waarde aan intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken.
New Age is eigenlijk een vorm van zelf-verlossing.
new_age (01)
God heeft de Schepping als goed geschapen. ‘Hij zag dat het goed was’, lezen we telkens in het eerste hoofdstuk van Genesis. Door hun ongehoorzaamheid hebben Adam en Eva de Schepping in verval gebracht. Daarin ligt de oorsprong van het kwaad in deze wereld en in onszelf. Sindsdien bestaan tegelijkertijd het goede en het kwade. Tussen beide moeten wij, uit vrije wil, een keuze maken.

Goed en kwaad zijn onverzoenbaar. In de Bijbel lezen wij: “Welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?” (2 Kor. 6,14). Goed en kwaad blijven niet eeuwig naast elkaar bestaan. Wij geloven dat het goede steeds zal overwinnen op het kwade. Het licht zal heersen over de duisternis, het leven over de dood, heiligheid over de zonde. Hoe weten wij dat? Omdat Jezus Christus ons op deze weg al is voorgegaan. Christus heeft het kwaad en zo ook de dood definitief overwonnen. Onze hoop is nu reeds gerealiseerd in Christus.

zonde_02
Geen mens kan zichzelf verlossen en uit eigen kracht een uitweg vinden uit het kwade. Enkel in Christus kan verlossing en heil worden gevonden. De mens is als het ware een zieke die zichzelf niet kan genezen maar die een doctor nodig heeft.

Door zijn lijden, dood en verrijzenis heeft Christus genezing en verlossing gebracht. Door onze doop delen wij in de vruchten ervan.

zonde_04

Oude religies

New Age haalt astrologie, waarzeggerij en hekserij weer uit de kast. Vergane religies zoals het druïdengeloof, de zonnecultus worden weer tot leven gewekt.

New Age wil de oude occulte religies weer doen herleven. Het dweept met het paranormale, horoscopen, dromenuitleg, aura’s, handlezen en voedingssystemen.

new_age (15)
Zo kunnen we New Age bijbels omschrijven als een Babylon-religie. Door zich op schijngoden te richten keert het zich af van de Bijbelse God. Afgoden dienen onttrekken je aan de Enige ware God (Ezechiel 14,2).
drievuldigheid_LR (01)
In het Oude Testament lezen we geregeld dat Israël tot afgoderij verviel. Afgoderij kunnen we omschrijven als datgene waar we ons vertrouwen op stellen en niet God is.

Afgoderij is iets wat niet God is tot god verheffen. Zoals het gouden kalf dat de Israëlieten tijdens hun doortocht door de woestijn aanbeden hebben. Kan je je voorstellen dat God daar niet mee akkoord is? Waarom heeft God dan al die moeite gedaan, en zelfs zijn enige Zoon naar de wereld gezonden?
Bij Matteus (6,24) lezen we: je kan geen twee heren dienen. Je kan alleen God oprecht dienen als je alle andere afgoden aan de kant zet.

new_age (08)

Over tolerantie en universele waarheid …

Voor New Age aanbidden alle religies dezelfde God, gewoon via andere wegen. God wordt gewoon anders benaderd en met een andere Naam aanroepen.

Toch is er in New Age intolerantie voor het christendom: ze heeft een afkeer van christenen die belijden dat Jezus de enige Middelaar is tussen God en de mensen (1 Tim. 2,5-6), en niemand anders. Christenen moeten dit achterwege laten, willen ze voor verdraagzaam doorgaan, aldus New Age.

Erger nog is de uitgesproken anti-christelijke New Age die met genoegen complottheorieën verspreidt of zelfs ketterijen over Jezus Christus: dat hij niet God is, noch Christus is, ook verdachtmakingen over de Kerk, over de Apostelen. Dat alles verspreidt ze als een gif met als doel het Christendom in diskrediet te brengen, het ten gronde te richten.

new_age (04)
New Age-aanhangers denken dat de overtuigingen en theorieën die zij uitdragen veel dieper, universeler en geestelijker zijn dan het christelijke geloof.
Zij zijn bezig met allerlei occulte vermogens die zogenaamde mystieke belevingen – ‘verlichting’ – teweeg brengt en daardoor gaat men denken dat God binnenin zichzelf zit. Een mens denkt zo een stukje God te zijn.
new_age (08)
“Een tolerantie die niet meer zou weten te onderscheiden tussen goed en kwaad zou chaotisch en zelfvernietigend worden. Zoals ook een vrijheid die niet de vrijheid van de anderen zou respecteren en niet de gemeenschappelijke maat zou vinden van onze respectievelijke vrijheden, tot anarchie zou leiden en het gezag zou vernietigen. De dialoog die niet meer weet waarover te dialogeren wordt tot leeg gepraat.

Al deze waarden zijn groot en fundamenteel maar kunnen alleen maar waarden blijven als zij in een referentiekader staan dat hen de ware authenticiteit verleent. Dit referentie- kader is de synthese tussen God en de kosmos, het is de gestalte van Christus waarin wij de waarheid over ons zelf leren èn leren aan de andere waarden hun plaats te geven, omdat we zo hun authentieke betekenis ontdekken. Jezus Christus is het referentiepunt dat licht geeft aan alle andere waarden.”

(Paus Benedictus XVI, 25 juni 2008)

pp_benedictus_LR (12)
De Kerk is universeel (katholiek), want Christus is in haar tegenwoordig. Zij verkondigt het volledige en onvervalste geloof; zij is uitgezonden naar alle volken van alle tijden en culturen.
De Kerk is apostolisch vanwege haar oorsprong: omdat ze gebouwd is op het fundament van de apostelen, van hen ontving ze het onderricht; vanwege haar structuur, omdat zij tot aan de wederkomst van Christus door de apostelen onderricht, geheiligd en geleid wordt, dank zij hun opvolgers, de bisschoppen, in gemeenschap met de opvolger van Petrus.
Pope Benedict XVI addresses cardinals in the Clementine Hall at the Vatican December 21, 2007. Pope Benedict repeated on Friday the Vatican's willingness to have a constructive dialogue with China's communist government. In Christmas greeting with cardinals, the Pope spoke of a letter sent in June to China's Catholics, who are split between those in a state-backed patriotic church and those who worship in a so-called underground church loyal to him. REUTERS/Danilo Schiavella/Pool      (VATICAN)