);

Het rozenkransgebed

In andere catecheses hadden we het reeds over het gebed: over de zinvolheid ervan, of over de praktische kant.
Deze catechese wil een nieuw hulpmiddel aanreiken voor je persoonlijk gebed: het rozenkransgebed.
In eerste instantie vertellen we in het algemeen iets over het bidden van de rozenkrans. Wat is het? Hoe bidt je het?

Wat is de rozenkrans?

rozenkrans_06

Allicht hebben jullie al wel eens naar MTV of TMF gekeken: televisiestations met hippe muziek, veel beweging en flitsende lichtjes. Steeds nieuwe indrukken, nieuwe beelden en opzwepende ritmes. Als je goed kijkt hebben sommige zangeressen een kraalsnoer met een kruisje rond hun hals hangen. Zo’n “juweel” is niets nieuws, het bestaat al eeuwen onder de christenen en het is bekend onder de naam: rozenkrans.

rozenkrans_01b

Wat is het precies? Wel, het is in de eerste plaats een gebedssnoer dat door vele generaties christenen gebruikt wordt als hulp in het gebed. Naast de verfraaiing van ons uiterlijk met een dure rozenkrans als halssnoer, zorgt het rozenkransgebed vooral voor een mooie binnenkant als we ons aan dit gebed durven overgeven.

De rozenkrans is een gebed dat je overal kan bidden: Je kan het alleen bidden in je kamer, samen met vrienden, elke avond met het gezin, wachtend op de trein, maar idaal is een stille, rustige omgeving.

De rozenkrans is niet alleen een gebed voor oudere mensen, integendeel. Paus Johannes Paulus II heeft aan de jongeren van deze tijd weer de rozenkrans teruggegeven.

Misschien herinneren jullie je de avond van zijn dood op twee april 2005? Duizenden jongeren stonden samen de rozenkrans te bidden op het Sint-Pietersplein. Ook op de Wereldjongerendagen in Keulen kon je vele jongeren opmerken die de rozenkrans baden.

In de meimaand zien we ook hier in Vlaanderen dat er aan verschillende kapelletjes langs de veldwegen mensen samen hun rozenkrans bidden of in de kerk. Wie goed zoekt, zal ongetwijfeld iets in haar of zijn buurt vinden.

rozenkrans_02

Een bijzondere wijze van bidden.

In tegenstelling tot flitsende en snelle bewegende beelden op hippe muziekzenders is de rozenkrans eerder traag en eenvoudig.Het Rozenrkansgebed is een rustig voortkabbelend overdenken van de geheimen van het christelijk geloof. Met Maria willen we ons het leven van Jezus herinneren omdat de Bijbel en Jezus’leven niet louter geschiedenis zijn. Ook vandaag wil Jezus aan alle mensen verlossing en vergeving van zonden schenken zodat de wereld vredelievender wordt! Vergeven is niet gemakkelijk maar het is nog moeilijker als wij niet meer naar Jezus kijken en niet meer willen leven zoals Hij geleefd heeft. De Rozenkrans houdt ons met Maria dicht bij het leven van Jezus.
Dankzij het bidden van de Rozenkrans proberen we te groeien in het diepe mysterie van ons geloof: Jezus wordt mens, om ons tot God te brengen.
Maar wat bidden we eigenlijk in zo’n rozenkransgebed? Aan de hand van het Onze Vader en het meditatief herhalen van het Wees gegroet komen we tot het bidden van een rozenkrans.

maria_01

Je zegt “Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.” Dit zijn de woorden van de engel Gabriël aan Maria. (Lc.1, 28) Het zijn de woorden die van Godswege tot Maria werden gesproken om aan haar te vragen of ze moeder wilde worden van de Verlosser van de wereld, namelijk Jezus Christus. Doordat Maria hierop Ja heeft gezegd aan de engel is Jezus kunnen geboren worden.

maria_03

Vervolgens: “Gezegend zijt gij, boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.” Deze woorden uit het Wees gegroet zijn de woorden van Elisabeth, een nicht van Maria (Lc.1, 42). Waarom is Maria de gezegende boven alle vrouwen? Omdat zij moeder was van Gods’ Zoon zelf. Dat is een hele genade als je dat mag worden en ook in liefde aanvaard. Het moederschap van Maria het behoort tot de mysteries van het christelijk geloof.

maria_02

Mensen stellen soms de vraag: Is dat niet saai zo iedere keer hetzelfde zeggen: “Wees gegroet, Maria…” wel vijftig keer…

Wel, als je iets doet uit liefde is het niet saai. Is het saai om meermaals per dag tegen uw geliefde te zeggen: ik hou van u?

Doordat we de rozenkrans bidden willen we ons in het mysterie plaatsen van het christelijk geloof en vragen we aan Maria of zij ons daarbij wilt helpen. Vandaar de eenvoud van de Rozenkrans. Liefde heeft niet veel woorden nodig.

“Als gij bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.” (Mt. 6,7)

rozenkrans_03

Een samenvatting van het Evangelie.

Door de mysteries van Jezus’leven te bemediteren vatten we eigenlijk het hele Evangelie samen. We bemediteren 20 mysteries die telkens met Jezus’ leven te maken hebben.

Zo zijn er de blijde mysteries, de lichtende mysteries, de droevige en de glorievolle mysteries.
Met de vijf blijde mysteries verheugen we ons over de menswording van Jezus, het is de oorsprong van ons geloof: God wordt mens voor de mensen!
“Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf aangenomen.” (Fil.2, 6)

De vijf mysteries van het licht brengt ons vanuit de kindertijd van Jezus naar Jezus’ openbaar leven. Elk mysterie dat hier overwogen wordt is een openbaring van Gods’ koninkrijk van goedheid, trouw en liefde.

De evangeliën besteden veel aandacht aan de droevige mysteries van Christus. God is mens geworden en heeft geleden op aarde, ze hebben Hem gekruisigd omdat Hij goed was. Kijk naar de mens: “Ecce homo” zei Pilatus. Adam en Eva zeiden nee aan de goddelijke wil, aan zijn liefde, Jezus zegt hier Ja: “Laat niet mijn wil maar uw wil geschieden.” (Lc.22, 42) Hoe moeilijk is het voor ons om iemand anders wil te volbrengen en niet de onze! Daarom is het goed deze mysteries vaak te overwegen.

Na de lijdensweg is er de Verrijzenis: Christus is verrezen, alleluia! Kijk nu ook naar Jezus: Hij is de Verrezene. Door Jezus leven, lijden, sterven, dood en verrijzenis is de toegang tot de hemel weer open voor alle mensen van goede wil. De glorievolle geheimen zijn onze hoop op het eeuwig leven.
Door met Maria naar Jezus te kijken willen we dieper doordringen in het mysterie van het geloof. Paulus schreef het zo: “zodat Christus door het geloof woont in uw hart, en u in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Dat u in staat … bent de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat; dat u geheel vervuld wordt van de volheid van God.”

rozenkrans_11

Hoe de rozenkrans bidden?

Ook bij het bidden van de Rozenkrans geldt de wijsheid: “Haast en spoed is zelden goed.” Als je bijvoorbeeld twintig minuten tijd hebt dan hoef je je gebedstempo niet op te voeren om een rozenkrans helemaal te kunnen bidden: het is dan beter om maar drie mysteries traag te overwegen dan vijf in sneltreintempo af te rammelen.

Met het bidden van de rozenkrans kan je heel creatief omgaan, er zijn ontelbare manieren hoe je dit bidt als je maar de kans creeërt om rustig in het geheim van God door te dringen.

Na de vermelding van elk mysterie kan er bijvoorbeeld een Bijbeltekst worden voorgelezen die verband houdt met het te overwegen mysterie. Je kan een afbeelding van het mysterie weergeven, er kan stilte zijn. Als je wil luisteren moet je zelf zwijgen vandaar dat een stille omgeving aangeraden is.

Dan volgt het Onze Vader: het gebed dat Jezus ons geleerd heeft en dat ons verbindt met alle gelovigen over heel de wereld.

Dan volgen de tien ‘Weesgegroeten’. In elk wees gegroetje staat de naam van Jezus centraal. Het is het midden van het Wees gegroet.

Daarna volgt een lofprijzing ter ere van God.

Eventueel kan er dan nog een kort gebed volgen, een lied, … naargelang de omstandigheden het toelaten.

rozenkrans_10

Een schat van gebed.

Het rozenkransgebed is een rijke schat voor de Kerk die we graag aan u willen doorgeven. Een heel eenvoudig gebed dat iemand rijk kan maken in het leven. Laten wij het gebed weer ontdekken, en laten wij ons prikkelen door het leven van Jezus en Maria.

Paus Johannes Paulus II vroeg in 2002 aan de jongeren:“Pak vol vertrouwen de rozenkrans weer op. Herontdek het rozenkransgebed in het licht van de heilige Schrift, in overeenstemming met de liturgie en in de context van het leven van alledag. Moge mijn oproep niet voor niets zijn!”
Johannes Paulus II, 16 oktober 2002.