);

De Geloofsbelijdenis: Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, ….

Het jaar 2013 werd uitgeroepen tot het “Jaar van het Geloof”. Daarmee wil paus Benedictus de gelovigen uitnodigen tot een verdieping van de kennis van hun geloof en tegelijkertijd ook een impuls geven aan de evangelisatie van Europa. Met Jongerlo willen we ons steentje bijdragen en elke maand een bijdrage leveren over een artikel van onze geloofsbelijdenis. Twaalf maanden = twaalf artikelen.

Ontvangen van de H. Geest.

Allereerst willen we je uitnodigen om er even de H. Schrift bij te nemen, meerbepaald het Evangelie volgens Lucas 1,26–38. Wie dit stuk uit het H. Evangelie leest, kan merken dat alles wat de Kerk leert over de ontvangenis en de geboorte van Jezus diep geworteld is in wat hetevangelie ons hierover vertelt. Zoals steeds baseert de Kerk zich op de H. Schrift.

In de aangehaalde tekst lezen we over de aankondiging van de geboorte van Christus. We zien hoe de aartsengel Gabriël de Maagd Maria bezocht om haar bekend te maken dat zij zwanger zal worden:

“In de zesde maand werd de engel Gabriël door God naar een stad van Galilea gezonden, Nazareth genaamd, tot een maagd … de naam van de maagd was Maria” (Lc. 1, 26 -27)

aankondiging (101) LR

Maria altijd Maagd.

Het lag in Gods bedoeling dat Jezus Christus een menselijke moeder zou hebben, Maria, maar dat God zelf alleen zijn Vader zou zijn. Juist daardoor is het mogelijk geworden dat de Zoon van God, die uit de Vader voortkomt, dankzij Maria ook mens is kunnen worden om onze Verlosser te zijn.

God heeft dus Maria uitverkoren en voorbestemd om Moeder te worden van zijn Zoon. De Kerk leert aansluitend dat Maria haar maagdelijkheid steeds heeft bewaard: voor, tijdens en na de geboorte van Jezus.
Maar hoe kan Maria nu tegelijk Maagd en Moeder zijn? Hoe zij moeder zou worden was ook voor Maria zelf een groot mysterie. “Hoe zal dat geschieden daar ik geen omgang met een man heb?” (Lc. 1,34).

En de engel openbaart aan Maria het antwoord: “De Heilige Geest zal over u komen, zo vertelde hij haar, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” (Lc. 1, 35).

Die zoon moest ze de naam Jezus geven.
Het is de derde goddelijke persoon, de H. Geest zelf, die Maria uitkiest en de vrucht in Maria’s schoot legt. En voor God is niets onmogelijk. Op deze manier, doordat de Zoon van God werkelijk uit de schoot van Maria gekomen is, werd God werkelijk mens, zonder daarmee zijn goddelijke natuur te verliezen. Zo heeft Jezus Christus zowel een goddelijke als een menselijke natuur.

icoon moeder_gods_teken (100) LR

Maria onbevlekt ontvangen.

Waarom hecht de Kerk zo’n groot geloof aan de maagdelijkheid van Maria? Wat is de betekenis ervan? Een antwoord vinden we wellicht als we ook ons oog richten op de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Met dit dogma leert de Kerk dat Maria een bijzondere genade van God mocht ontvangen waardoor zij van meet af aan, van bij haar ontvangenis, van de erfzonde gevrijwaard is gebleven.
We hoorden het reeds in het relaas van Lucas, waar de engel Maria op een heel bijzondere manier aanspreekt: Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u” (Lc. 1, 28).

We zeggen het ook telkens als we het Wees gegroet bidden: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

Met deze woorden dat Maria ‘vol van genade is’ wil gezegd zijn dat zij geheel zonder zonde – onbevlekt – is gebleven, van bij de aanvang van haar bestaan tot aan haar dood. De maagdelijkheid van Maria is hiervan een bevestiging, zowel als een garantie. Niets heeft de zuiverhaid en onbevlektheid van Maria kunnen aantasten. Zij was immers door God voorbestemd om Moeder Gods te worden. Enkel door haar onbevlekte zuiverheid kon zij een waardige Moeder worden voor de Eniggeboren Zoon van God.

maria (100) LR

Het fiat van Maria.

Hoewel Maria door God uitverkoren werd is ze niet verplicht om Gods roeping voor haar te volgen. Ze had kunnen weigeren, hoewel ze God daarmee zou gekwetst hebben en daarmee Zijn liefde zou hebben afgewezen.

Gelukkig heeft Maria dat niet gedaan. Ze zei volmondig “Fiat” (Lc. 1, 38) (Latijn voor “dat het geschiede”). Maria zoekt geen excuses om onder deze zware verantwoordelijkheid uit te komen. Ze aanvaardt Gods taak in alle nederigheid als dienstmaagd des Heren (Lc. 1, 38). Door haar gehoorzaamheid heeft zij zo Gods menswording mogelijk gemaakt en is zij de Moeder van het Leven geworden.

Op dezelfde wijze moeten ook wij reageren als God iets van ons verlangt. Laat ons een voorbeeld nemen aan Onze- Lieve- Vrouw om nederig en zonder omwegen ‘ja’ zeggen op de roeping die God voor ons heeft bereid. Door onze gehoorzaamheid aan Gods stem zullen ook wij leven vinden.

maria (101b) LR

Het angelusgebed.

De Kerk heeft ook een bijzonder gebed, gebaseerd op de hier besproken gebeurtenissen: het Angelus. We nodigen je graag uit om het samen, in eenheid met de Kerk over de hele wereld, te bidden.

aankondiging (102) LR - bradi barth


De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Zie de Dienstmaagd des Heren;
Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet…
En het Woord is vlees geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet…
Bid voor ons, Heilige Moeder Gods,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.


Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel

de menswording van Christus uw Zoon leren kennen.
Wij bidden U, stort uw genade in onze harten,
Opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
icoon moeder_gods_tederheid (100) LR