);

Gebeden

HET KROONTJE VAN HET KIND JEZUS

Bij het schutskruisje:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
God, die is, die was en die komt.

Op elk van de drie eerste kralen:

En het Woord is vlees geworden,
en het heeft onder ons gewoond.
Onze Vader …..

Op elk van de 12 volgende kralen:

 1. De aankondiging aan Maria
 2. Het bezoek van Maria aan Elisabeth
 3. De geboorte van Jezus te Bethlehem
 4. De aanbidding van de herders
 5. De besnijdenis en naamgeving
 6. De opdracht in de tempel
 7. De aanbidding van de wijzen
 8. De vlucht naar Egypte
 9. Het verblijf als vreemdeling in Egypte
 10. De terugkeer uit Egypte
 11. Het verblijf in nazareth
 12. Jezus wordt teruggevonden in de tempel

Slotgebed:

Heer Jezus,
Gij bemint met voorliefde
alle kinderen, alle armen en kleinen.
Wij vertrouwen ten volle op U
en willen leven naar uw welbehagen.
Blijf genadig met ons bezig
en laat ons opophoudelijk groeien
naar uw Woord
en maak ons sterk in het goede.
Wees een betrouwbare Vriend
voor alle kinderen
en wijs ons uw wegen ten leven.
AMEN.

GEBED TOT HET KIND JEZUS

Jezus Christus, Verlosser van de wereld,
die door het mysterie van de menswording
een van de onzen zijt geworden,
tot U nemen wij onze toevlucht.
Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt,
die in de wereld gekomen zijt gekomen zijn tot ons heil.
Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijn ons bij te staan.
Wij willen U beminnen met geheel ons hart,
met geheel onze ziel en met al onze krachten
en onze naaste gelijk onszelf.
Wij betreuren al onze zonden,
omdat wij U beminnen
en omdat de zonde de bron is van alle onheil.
Betrouwend op uw genadige barmhartigheid,
willen wij U voortaan trouw volgen.
Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid
en wil ons helpen in onze nood.
(Hier worden de gebedsintenties vermeld.)
Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in uw heerlijkheid,
samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen.
AMEN.

NOVEENBOEKJE

Het noveenboekje bevat voor negen opeenvolgende dagen een gebedsmoment, bestaande uit een tekst uit de H. Schrift, het Onze Vader, het Weesgegroet, het Eer aan de Vader en aan afsluitend gebed. Naast het noveengebed bevat dit boekje ook enkele andere gebeden en een toelichting bij het schutskruisje.
Dit noveenboekje kan besteld worden via het Onthaal van het Werk van het Kind Jezus en kost 1,50 € (excl. verzendingskosten).