Donderdag 22 juni 2017

Rond het middaguur overleed in Zelzate onze medebroeder Ambroos Raymond De Grave.

Raymond De Grave werd geboren op 1 september 1933 in het gezin van vader Alois De Grave en moeder Martha Van Roosbroeck. Hij werd gedoopt op 3 september in de Sint-Walburgisparochie te Antwerpen, waar zijn familie woonde en een bloeiende beenhouwerij uitbaatte.

Raymond groeide er op samen met zijn broers René en Guido en zijn zus Ilse. Hij liep school in het Sint-Lievenscollege en hij was actief lid van de Katholieke Studentenactie (K.S.A.). In de parochie van Sint-Walburgis was hij de gewaardeerde leider van de acolieten.

Op 15 september 1952 ontvangt Raymond in de abdij van Tongerlo het norbertijnse ordeshabijt van Prelaat Emiel Stalmans en de kloosternaam Ambroos. Zijn tijdelijke professie op 11 april 1955, tijdens het abbatiaat van Prelaat Joost Boel, was wegens een broze gezondheid met enige tijd verdaagd. In 1958 schonk frater Ambroos De Grave zich aan de Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Tongerlo op 11 april. Datzelfde jaar volgden de wijdingen tot subdiaken op 31 mei en diaken op 3 augustus door

Mgr. H. Van Waeyenbergh en de priesterwijding op 28 september door de Eerbiedwaardige bisschop B. Sloskans in de kloosterkerk van de norbertinessen te Veerle.

Vanaf zijn jonge priesterleven bleven drie grote activiteiten één constante: het Apostolaat voor Kerkelijk Leven vanaf 1959, onderpastoor in Zoerle-Parwijs eveneens vanaf 1959 en de Chiro aldaar, en vele jaren lid van de raad van de prelaat vanaf 1969 en later als prior van het convent van 1995 tot 2002.

Onder de grote zilverlinde in de Engelse Tuin bouwde cfr. Ambroos een liturgisch centrum (A.K.L.) uit met vele medewerkers. In heel Vlaanderen waren de misboekjes bekend en in gebruik die in vele edities werden uitgegeven in de nadagen van Vaticanum II en van de liturgische vernieuwing. Cfr. Ambroos leefde wat idioritmisch in dit ‘Ambrosianum’ langs de zijkant van de gemeenschap, aan de rand van het weelderig natuurschoon van onze conventstuin. Als priester bleef hij vier decennia trouw op post als onderpastoor  in de Sint-Niklaasparochie van Zoerle-Parwijs en was hij sterk betrokken bij de Chiro ter plaatse. Maar ook bewaarde cfr. Ambroos bijzondere aandacht voor het welzijn van zijn confraters in een heel persoonlijk contact. Als raadslid bereidde hij zijn dossiers goed voor. Hij had aandacht voor vele broederlijke beslommeringen. Hij dacht mee op het niveau van de canonie, haar geestelijk en materieel welzijn, haar apostolaat en dienst aan de Kerk. Ondanks zijn zwakke gezondheid nam hij toch aan om prior te zijn van het convent en als administrator bereidde hij nauwgezet de prelaatskeuze voor van 2002. Het laatste jaar prioraat had hem danig vermoeid . Hij trok zich stilletjes terug en verdween in de achtergrond van het gemeenschapsleven. Wat hem nog restte aan veerkracht implodeerde. Enige tijd woonde hij op het ziekenkwartier, maar ook daar vond zijn onrustige ziel geen soelaas. Hij was dankbaar voor de kans die hem werd gegeven om zijn intrek te nemen in het Rusthuis Sint-Jan, bij de Broeders van Liefde, in Zelzate. Hij woonde er sinds 23 februari 2011 onafgebroken met andere medebroeders van Tongerlo. Daar pakte hij een nieuwe lange adem.  Op Gaudete zondag 2015 schreef cfr. Ambroos: “De weg van 70 naar 80 liep voor mij heel vlot, de weg van 80 naar 90 loopt wat steiler…God is mijn herder,‘k ben veilig bij Hem”. Het voorbije jaar ging het telkens wat minder met zijn algemeen welbevinden en zijn broze gezondheid kwijnde weg.

Eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart verblijdt, God zal op aarde komen met groene eeuwigheid, zingt een kerklied. Rond het middaguur van 22 juni 2017 is de volle zomer aangebroken voor onze confrater Ambroos Raymond De Grave en ontsliep hij gelovig in de vrede des Heren.

“Ik ben heel dankbaar voor het geloof dat ik van mijn ouders kreeg. Ik ben heel dankbaar voor wat ik van de abdij ontvangen heb, en voor wat ik voor de abdij heb mogen doen. Dit is geen afscheidsbrief maar een dankbetuiging” (brief van 13.12.2015).

Voor onze medebroeder Ambroos vieren wij de uitvaartliturgie in zijn abdijkerk van Onze-Lieve-Vrouw-ten-hemel-opgenomen op  28 juni 2017 en leggen hem te ruste bij zijn medebroeders op Tongerlo’s abdijkerkhof in de verwachting van de wederkomst des Heren.